מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

מתחיל הדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים

קנובל בלצר סוראיה ושות' , רואי חשבון  |  22.05.2024

הגברת השקיפות וחובות הדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים   

קנובל בלצר סוראיה ושות' , רואי חשבון


לאחרונה פורסם תיקון לפקודת מס הכנסה הכולל הרחבה משמעותית בחובת הדיווח והגילוי הנדרשים על ידי יחידים (בעיקר עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים), במסגרת הדוחות השנתיים המוגשים לרשות המיסים, אשר לפני התיקון היו פטורים מדיווח על נכסים ו/או אחזקות בחברות זרות. יובהר כי התיקון אינו משנה את הטבות המס להם זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים אלא רק את דרישות הגילוי והדיווח.

התיקונים לעיל בדבר הרחבת חובות הדיווח על עולה חדש ותושב חוזר ותיק יחול  רק לגבי תושבים כאמור שהפכו לתושבי ישראל החל מיום 1.1.2026 ואילך  ולבעלי שליטה החל מיום 1.1.2025 ואילך.

רקע כללי

ב- 7 לאפריל 2023 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 272) (תיקונים להגברת השקיפות בדיני המס ולעמידה בדרישות בינלאומיות בעניין חילופי מידע) התשפ"ד- 2024 (להלן: "תיקון 272"). תכלית התיקון הינה יישום הסטנדרט הבינלאומי שנקבע על ידי הפורום העולמי לשקיפות וחילופי מידע למטרות מס והגברת השקיפות במערכת המס (הפועל תחת ארגון ה- OECD ). לולא החקיקה ישראל הייתה עשויה להיכנס ל"רשימה שחורה" של מדינות בכל הקשור לאי ציות, דבר אשר היה גורר סנקציות כלכליות כגון ניכוי במקור גבוה מתשלומים שמקורן במדינות החברות ב OECD  (דיבידנד, ריביות וכיו"ב) ומכאן ההליך המהיר בו חוקק התיקון.

עיקרי התיקון

נאמן כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, לרבות כל אדם שהחזיק בנכס הרשום על שמו לטובת אדם אחר, יחויב להגיש הודעה לפקיד-השומה על יצירת נאמנות שבמסגרתה החזיק בנכסים. בעקבות זאת, גם נאמנים שהיום אינם חייבים להגיש דיווח על הקמת הנאמנות לפי ההוראות הקיימות כיום בפקודה, ידרשו להגיש דיווחים.

עם זאת, אין בתיקון כדי לחיֵיב את אותם נאמנים בהגשת דוחות שנתיים על הכנסת הנאמנות ועל נכסיה מדי שנה בשנה, אלא רק לחייב אותם לדווח על הקמת הנאמנות ועל שינויים בבעלי הזכויות בה, אם ישנם.

נאמן ישראלי החייב בדוח שנתי למס הכנסה יצרף בכל שנה לדוח השנתי שלו דיווח לגבי היחידים שהם בעלי השליטה הסופיים בנכסי הנאמנות, לפי ההגדרות של "זכות שביושר" בהמלצות הבין-לאומיות, המתאימות להגדרה של "בעל שליטה" הקבועה בסעיף 135ב לפקודה.

ביטול הפטור מדיווח (שבסעיפים 134ב ו-135(1)(ב) לפקודה) לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק. יחד עם זאת, אין בתיקון כדי לבטל או לצמצם את הפטור ממס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק אשר ימשיך להינתן על-פי ההוראות הקיימות. כמו-כן, אין בתיקון כדי לחייב דיווח במהלך שנת הסתגלות הקיימת בהתאם להוראות סעיף 14(ב) לפקודה.

תיקון סעיף 131 לפקודת מס הכנסה כך שנוספו לפרטים הנדרשים במסגרת חובת הגשת הדוח השנתי שמגיש חבר-בני-אדם חובת דיווח על פרטי בעלי השליטה בחבר המדווח ועל תושבות המס שלהם. באופן דומה, נקבע שגם נאמן החייב בהגשת דוח שנתי ידווח במסגרת הדוח השנתי על בעלי השליטה בנאמנות .

בנוסף, שר האוצר הוסמך לקבוע בתקנות הוראות לעניין זיהוי בעל הזכות שביושר, והוראות בעניין רישום, תיעוד, שמירת מסמכים וניהול רישומים לגבי פרטי הזיהוי כאמור.  

פקיד-השומה יהיה רשאי לדרוש דוח באופן פרטני מחבר-בני-אדם שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק ולשם הגשת הדיווח כאמור יקיים אותו חבר בני אדם תיעוד בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים. יובהר כי אין בשינוי הדיווח לשנות את הפטור הקיים לגבי אותו חבר בני אדם תושב חוץ  כך שהוא עדיין יהיה פטור מהגשת דוחות שנתיים לרשות המיסים ו/או יחויב במס על הכנסותיו למרות שהשליטה והניהול על עסקיו מתקיימים על ידי אותו עולה חדש או תושב חוזר ותיק.

רשות המיסים תהיה רשאית לפְנות למוסד פיננסי ולקבל את פרטי הזיהוי של בעל החשבון, שהגיעו לידיו לפי פרק ג' לחוק איסור הלבנת הון, במהלך עבודתו, ובכלל זה את פרטי בעלי הַשליטה בחשבון כהגדרתם בחוק איסור הלבנת הון, לצורך חילופי מידע בהתאם להסכם בינלאומי לפי סעיפים 214א עד 214ג לפקודה, המהווים את המסגרת המשפטית בעניין זה. מידע כאמור יהיה ניתן להעביר רק לצורך יישום הסכם בינלאומי כאמור ולא לצורך אכיפת דיני המס בישראל והעברתו תהיה בהתאם לבקשה בכתב שהגישה רשות מס במדינה זרה ביחס למקבל החשבון שלגביו נדרש המידע . במסגרת סעיף זה תוקן גם חוק איסור הלבנת הון כך שהגופים הפיננסיים שכאמור חלים לגביהם חובות לפי אותו חוק יהיו רשאים להעביר פרטי זיהוי של מקבל שירות כאמור למנהל רשות המיסים בישראל לצורך העברתו לרשות מס זרה בהתאם להסכם בינלאומי.

תחולה

התיקונים בדבר חובות הדיווח לגבי מי שהיה לתושב ישראל לראשונה או מי שהיה לתושב חוזר ותיק, יחולו רק לגבי תושבים כאמור שהפכו לתושבי ישראל החל מיום 1.1.2026 ואילך .

לעומת זאת, לגבי חובת הגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה עם פרטי בעלי השליטה, נקבע, כי זו תחול על דוח שיש להגישו לשנת-המס 2025 ואילך .

לגבי נאמנויות שאינן חייבות בדיווח לפי סעיף 131 לפקודה, שהיו קיימות לפני יום 7.4.2024, נקבע שאלו תחויבנה בהגשת הודעה על פרטי בעלי הַשליטה ותושבוּת המס שלהם בתוך 120 ימים מיום 1.1.2026 .

יחידים אשר השינויים כאמור יכולים להיות רלוונטיים לגביהם (עולים חדשים פוטנציאלים ו/או תושבי חוץ אשר "גבוליים" לגבי הסטטוס המיסוי שלהם) נדרשים לבחון את השלכות הרחבת דרישות הגילוי. 

מחלקת המיסים של המשרד מתמחה, בין היתר בכל הקשור למיסוי "עולים חדשים" ו"תושבים חוזרים ותיקים" ולה ניסיון רב בטיפול בסוגיות המס הקשורות אליהם.

‹ חזרה