מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

אישור לקיזוז הפסד הון מפירוק חברת בית

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  22.05.2024

 אישור לקיזוז הפסד הון מפירוק חברת בית   

 רמי אריה, עו"ד רו"ח   

 

ביום 20.5.2024 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם 3154/24 בה אישרה רשות המיסים בקשה לאפשר לקזז הפסד הון ככל שייווצר מפירוק חברת בית, כנגד השבח ממכירת המקרקעין, וכי על חלוקת רווחי הבית לבעלי המניות ושמקורן בשבח ממכירת המקרקעין לא יחולו הוראות סעיף 94ג לפקודה.

מדובר בחברה (להלן: " החברה האם ") שהינה בעלת מניות בשיעור של 100%  בחברה ב', החל משנת המס 2014.  
חברה ב' (להלן: "
החברה הבת ") מחזיקה במקרקעין המושכר לצד ג. למעט המקרקעין אין לחברה נכסים ו/או פעילות נוספים. 

החברה האם רכשה את מניות החברה הבת בשנת  2014 . שווי רכישת המניות משקף את שווי המקרקעין. יצוין כי עלות המקרקעין בספרי החברה הבת נמוכה בהיותו נכס שנרכש לפני שנים רבות. 

החל משנת המס 2015  מדווחת החברה על הכנסותיה כ"חברת בית" כמשמעות מונח זה בסעיף  64  לפקודת מס הכנסה (להלן: "  חברת בית  ").     

בשנת 2014  חילקה החברה דיבידנד בגובה הרווחים שנצברו בשנים טרם סווגה כחברת בית.   

כעת, לאחר מספר שנים, ביקשו חברת הבית וחברת האם לבצע עסקה למימוש המקרקעין שבחברת הבית לצד ג', העלאת רווחי המימוש לחברה האם, ולאחר מכן פירוק חברת הבית.
 

החברות פנו לרשות המיסים בבקשה לקבלת החלטת מיסוי מקדמית לפיה:      

  1. לאשר כי סעיף 94ג לפקודה אינו חל על חלוקת הרווחים שתחלק חברת הבית מהשבח שנוצר במכירת המקרקעין.    

  2.  לאשר לבעלת המניות לקזז הפסד הון ככל שייווצר מפירוק חברת הבית כנגד השבח ממכירת המקרקעין בכפוף להוראות סעיף 92 לפקודה.  
     

  בהחלטת המיסוי נקבע:      

  1. הוראות סעיף 64(ד)(2) לפקודה יחולו גם אם החברה התפרקה במהלך שנת המס בה נמכרו המקרקעין. 

  2. על חלוקת רווחי חברת הבית לבעלת המניות ושמקורן בשבח ממכירת המקרקעין לא יחולו הוראות סעיף  94ג לפקודה. 

  3. ככל שלבעלת המניות ייווצר הפסד הון כתוצאה מפירוק חברת הבית, יחולו עליו הוראות סעיף 92  לפקודה ויותר בקיזוז כנגד השבח שיוחס מחברת הבית. 

  4. הובהר כי החלטת המיסוי אינה דנה בסכום ההפסד ו/או סיווג ההכנסה בידי חברת הבית ו/או בעלת המניות, דבר אשר יכול וייבדק על ידי פקיד השומה. 

  5. הובהר כי אין בהחלטת המיסוי כדי לגרוע מסמכויות פקיד השומה ו/או מנהל מסמ"ק ו/או רשות המיסים לבחון את היבטי המס, לרבות: עסקת מכירת המקרקעין, מחיר מקורי/שווי רכישה של המקרקעין ושל מניות חברת הבית, סיווג הרווח ממכירת המקרקעין לצרכי מס, עמידת החברה ביתר הוראות סעיף 64  לפקודה ועוד. 

  6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים. 

אנו רואים פעם נוספת, כי סוגיות מס שייתכן והיו ומגיעות לחילוקי דעות עם מנהל מיסוי מקרקעין או פקיד השומה ועד ערכאות משפטיות, שסופן לא ידוע, נפתרות במהירות וביעילות באמצעות פניה לקבלת החלטה מקדמית מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים. כדאי לאמץ את מוסד הרולינג בבחינת הקדמת תקופה למכה.

‹ חזרה