מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

העברת מעמד חברה משפחתית בירושה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  22.05.2024

 העברת מעמד חברה משפחתית בירושה לצורך מס שבח   

 רמי אריה, עו"ד רו"ח   

 

ביום 20.5.2024 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם 7094/24 בה אישרה רשות המיסים בקשה להעברת מעמד "חברה משפחתית" מנישום מייצג כהגדרתו בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה, שנפטר והוריש את החברה ליורשים שביקשו לממש מקרקעין, כדי למצב את החברה מחדש כחברה משפחתית.

מדובר בחברה שהוקמה בשנת 1960 והייתה מסווגת מזה עשרות שנים כחברה משפחתית בהתאם להוראות סעיף  64  א לפקודה, והחזיקו בה שני בעלי מניות א' ו-ב'. בעל מניות א' הוא הנישום המייצג.   

בתחילת שנת  2022  מכרה החברה זכויות במקרקעין אשר הוחזקו על ידה מיום הקמתה. בחודש פברואר  2022  דיווחה לרשויות מיסוי מקרקעין ושילמה מס שבח לפי מס היסטורי החל על יחיד כחברה משפחתית (25%). בחודש מרץ   2022  נפטר בעל מניות א'.   

מניות החברה הועברו ליורשיו (להלן: יורשי א'). החברה המשיכה לעמוד בתנאי הגדרת חברה משפחתית, ובעל מניות ב' עמד בתנאי הגדרת נישום מייצג.   

בחודש אפריל  2022  הלך לעולמו בעל מניות ב' ומניותיו בחברה המשפחתית הועברו ליורשיו (להלן: יורשי ב').   

יורשי א' ויורשי ב' אינם מקיימים את תנאי סעיף 64א(א) לפקודה, שכן אינם עונים להגדרת קרוב בסעיף  88  לפקודה.   

יורשי ב' מכרו את חלקם ליורשי א' וזאת בטרם עברו  60  ימים מיום פטירת בעל מניות א', ומכאן ואילך יכולים להתקיים תנאי ההגדרות של חברה משפחתית. 

בעלי המניות של החברה ביקשו כי לאור העובדה שהן ערב פטירתו של א' והן בחלוף  60  ימים מפטירתו, החברה מוחזקת בידי קרובים לפי פסקאות (1) ו-(2) להגדרת "קרוב" בסעיף   88  לפקודה, ולאור העובדה כי לאחר שינוי הבעלות מקיימת החברה את הוראות החוק לעניין חברה משפחתית, לאשר כי שינוי הבעלות שבוצע תוך תקופת  60  הימים ממועד פטירתו של א' לא יפגע בסיווג החברה כחברה משפחתית גם בשנת   2022 . 

  החלטת המיסוי ותנאיה  

  1.  מכירת המניות מיורשי ב' ליורשי א', שבוצעה תוך תקופת  60  הימים ממועד פטירתו של בעל מניות א', תהווה שינוי בעלות העומדת בתנאי סעיף 64א(א1) לפקודה, ותשמר רצף לעניין סיווג החברה כחברה משפחתית.   

  2. בהתאם, החברה תמשיך להיחשב כחברה משפחתית על פי הוראות סעיף  64  א לפקודה בשנת  2022 .   

  3. מובהר בזאת כי אין בהסדר זה משום אישור לשווי המקרקעין ו/או להיבטי המס הנובעים מפעולות מכירת המקרקעין כאמור לרבות אך לא רק לעניין סיווג ההכנסה ממכירת המקרקעין.   

  4.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.  


אנו רואים פעם נוספת, כי סוגיות מס שייתכן והיו ומגיעות לחילוקי דעות עם מנהל מיסוי מקרקעין או פקיד השומה ועד ערכאות משפטיות, שסופן לא ידוע, נפתרות במהירות וביעילות באמצעות פניה לקבלת החלטה מקדמית מהמחלקה המקצועית ברשות המיסים. כדאי לאמץ את מוסד הרולינג בבחינת הקדמת תקופה למכה .

‹ חזרה