מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

חודש וחצי להעלאת שיעור המע"מ ל – 18%

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  15.05.2024

חודש וחצי להעלאת שיעור המע"מ ל – 18%   

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מסתמן כי לאור הגירעון הגדל בתקציב המדינה, העלאת שיעור המע"מ מ- 17% ל – 18% ואולי אף ליותר מכך, אשר תוכננה להיות במקור מתחילת שנת 2025, תוקדם ותחל כבר מיום 1.7.2024. היה וכך, לצרכנים יש תקופה של כחודש וחצי בלבד לנסות לחסוך את עליית המחירים הצפויה עקב עליית המע"מ. ראו מאמרנו בדבר צווי המע"מ שכבר אושרו.

הפרש המחירים עקב העלאת שיעור המע"מ יחול להיחסך על ידי צרכנים אם יקדימו תשלומים עבור עסקאות שביצעו וישלמו אותם עד 30.6.2024, כגון:  

ברכישת מקרקעין ודירות מגורים

כדאי לשלם תשלומים על חשבון רכישת דירות ומקרקעין עד ליום 30.6.2024.

אולם, אם מסירת הדירה או המקרקעין תעשה לאחר מכן, על הפרשי התשלום שיוותרו בגינם יחול כבר מע"מ בשיעור של 18%. במקרה כזה כדאי לדרוש מהקבלן למסור את הדירה עד 30.6.2024.

רכישת כלי רכב

ברכישת כלי רכב פרטיים - צרכנים וגם עוסקים אינם רשאים לקזז את המע"מ ששילמו על סכום הרכישה, ולכן לאלה וגם לאלה כדאי להקדים את התשלומים על חשבון כלי הרכב עד 30.6.2024.

השכרת נכסים

בעסקאות של השכרת נכסים על ידי עוסק לצרכן, קביעת שיעור המע"מ יקבע בהתאם ליום קבלת התמורה בפועל (פירעון השיקים) ועל הסכום שנתקבל  בגין השכרת הנכס.

כך שכדאי לשלם את תשלומי השכירות עד 30.6.2024.

רכישת טובין – כגון: ריהוט, מוצרי חשמל ומוצרים אחרים לשימוש עצמי

ברכישת טובין יכול שיחול מע"מ על בסיס מועד התשלום לספקים קטנים הרשאים לדווח את עסקאותיהם על בסיס מזומן, או על בסיס מועד מסירת הטובין ברכישה מספקים גדולים.

לכן, ככלל אצבע כדאי לצרכנים להקדים את התשלומים לספקים אם מדובר בספק קטן לפי גודל מחזור ההכנסות השנתי שלו, וללחוץ על קבלת המוצרים מספקים גדולים עד ליום 30.6.2024.

מתן שירותים לצרכנים – כגון: תשלומים משפטיים, רפואת שיניים

בשירות יחול החיוב במס עם קבלת התמורה בגין השירות ועל הסכום שנתקבל.

לכן, כדאי להקדים את התשלומים ולשלם אותם עד ליום 30.6.2024.

שירותים במקרים מיוחדים

בשרות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ₪ בשנה וחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות, יחול החיוב במס עם קבלת השירות.

ניתן השירות חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן.

כמו כן, בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה העת תשלומו או עם גמר מתן השירות – לפי המוקדם.

יבוא טובין

ביבוא טובין חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. כך שדחיית שחרור רכב מהמכס לאחר יום 30.6.2024, תביא לחיוב בשיעור מע"מ מוגדל של 18% (או יותר) על כל העסקה .


היות ונראה כי נותר רק כחודש וחצי עד מועד העלאת שיעור המע"מ, כדאי להזדרז ולערוך בחינה איך אפשר להימנע מהגדלת בתשלום של הצרכן או המלכ"ר לספק או לנותן השירות, לפי סוג העסקה, סיווגו של הספק או נותן השירות לצרכי מע"מ ופרמטרים נוספים רלבנטיים.

לרשותכם לייעוץ בעניין  

 

‹ חזרה