מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

השגה נכונה נגד דחיית תביעות ודרישת החזרים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  09.05.2024

הגשת השגה נכונה נגד דחיית תביעות לפיצויי מלחמה ודרישת החזרים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

קבלת החלטה מקרן הפיצויים על דחיית תביעת נזק שנגרם עקב המלחמה אינה מהווה סוף פסוק. על הניזוק החולק על ההחלטה להוציא השגה עליה בתוך 60 ימים מהיום שהיא התקבלה בידיו. שימו לב: כי אין חובת קיום דיונים בהשגה והעובד שיחליט בהשגה רשאי לקבוע את החלטתו על פי טענות וראיות שיוגשו לו בכתב בלבד.

חשוב לזכור כי היות ואין מנגנון דיונים וזכות שימוע וטיעון מסודרים בשלב הדיונים בהשגה עם אנשי קרן הפיצויים, חובה לכלול בהשגה את כל הטיעונים של הניזוק כנגד החלטת המנהל, הסתמכות על פסיקה רלבנטית בנושא תביעות פיצויי מלחמה ולצרף להשגה את כל האסמכתאות, החוזים, התחשיבים וכו' המאמתים את האמור בהשגה ואת סכום התביעה.

חברים, אין לבטל את החלטת המנהל במחי יד כאילו היא לא נכונה היות והיא לא תואמת את נוסחאות הפיצויים שבחוק ובתקנות במסלולים הירוקים.

כמו בכל תביעת נזיקין לקבלת פיצוי שנגרם עקב אירוע מסוים, במקרה שלנו – אירוע המלחמה, יש להוכיח את "הקשר הסיבתי" – כי אכן הנזק נגרם עקב המלחמה.

כבר כאשר ייצגתי ניזוקים בתביעות לפיצויים עקב מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 במסלול האדום או במסלולים הירוקים (מסלול מחזורים או מסלול שכ"ע) ובכל אירועי המלחמה בעוטף עזה מאז, עמדו אנשי רשות המיסים פעמים רבות על הטיעון כי נזק שנגרם בתקופת המלחמה לא נגרם עקב המלחמה, אלא עקב סיבות אחרות כגון ירידה בפעילות העסקית בתקופה שלפני המלחמה, תנודתיות בהכנסות שהביאה למחזור הכנסות קיצוני בתקופת הבסיס או בתקופת הזכאות, סיום חוזי עבודות, עונתיות ועוד.

מאידך, אין לשכוח כי שלב ההשגה מאפשר גם הרחבת טענות שלא ניתן היה להעלות אותן במערכת המקוונת של הזנת התביעות, או שלא אושרו בהחלטה – כגון קבלת מכפיל של 150% על סכום הנזק במסלול הוצאות מזכות החל לגבי ניזוקים בכל המדינה, ככל שניתן לעגן זאת בסכומי ההוצאות הקבועות של העסק.

כמו כן, עדיין אפשר לשנות מסלול תביעה, כאשר היה רצון להגיש תביעה פשוטה יחסית לפי מסלול מחזורים והיא נדחתה, אך בדיעבד מסתבר כי במסלול האדום יש בסיס מוצק יותר לתביעת הנזקים ולהפך. 

ייתרה מכך, לפעמים דווקא מתוך קבלת עמדת קרן הפיצויים כי ניתן לשנות ולתקן את נוסחת תחשיב הפיצויים עקב המלחמה, גם הניזוק יכול לעשות זאת בעצמו, כאשר תחשיב הנזק שערך לפי המסלולים הירוקים הוא נמוך משמעותית מזה המגיע לו, כגון כאשר הייתה לו התרחבות עסקית ניכרת, או הוא פתח סניפים חדשים בתקופה שלפני המלחמה.

עניין נוסף הוא כאשר מתקבלת החלטת מנהל קרן הפיצויים להחזיר את המקדמות שקיבל מהקרן, בסכום העולה על הסכום שאושר לו בהחלטת המנהל. במקרה כזה, על הניזוק להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהמציא לו המנהל דרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד שקיבל את סכום היתר ועד ליום ההחזר.

בחוק ובתקנות לא נקבעו מנגנונים ספציפיים להתמודדות עם דרישת החזר כזו, אם זאת הדעת נותנת כי סכום תשלום בייתר יכול להיקבע רק לאחר שייקבע סכום הזכאות עצמו. כלומר, רק לאחר שהחלטת המנהל בדבר סכום הפיצויים המגיע תהפוך להיות סופית, לרבות לאחר מיצוי כל הליכי הערר והערעור בעניינם.

יש לזכור, השגה שתוגש באופן כוללני או שתוגש כשהיא כוללת רק חלק מהנימוקים שהיו צריכים להיות בה או שהיא תוגש ללא צרוף מסמכים מאמתים לנאמר בה, עשויה לכלוא את הניזוק למסגרת האמור בהשגה בלבד, גם אם התביעה תגיע להכרעה בפני ועדות הערר או בפני בתי המשפט. זאת, לפי הכלל שלפיו הצגת טיעונים וראיות חדשות בהליכי הערר והערעור בלי שהם הוצגו בהליך ההשגה לא תאושר אוטומטית על ידי בתי המשפט. 

לכן, לפני הגשת ההשגה, יש לבחון היטב את נימוקי החלטת הדחייה של התביעה ולהחליט על סוגי ומהות הטיעונים והנימוקים הנגדיים שייכללו בהשגה, לצרף להשגה מסמכים רלבנטיים להוכחת הטיעונים בהשגה ולהפרכת נימוקי החלטת הדחייה.

כך אם ברצונכם להצליח ולהביא להחלטה בהשגה שתקבל את ההשגה או אם יהיה צורך לפנות להליכי ערר וערעור לגבי תביעת הנזק.

‹ חזרה