מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

פיצויים לעצמאיים ששירתו בצו 8

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  07.04.2024

פיצויים לעצמאיים ששירתו בצו 8  

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

חיילי המילואים שנקראו לשירות חירום (צו 8) החל מיום 7.10.2023 זכאים לפיצויים מקרן הפיצויים לפי חוק מס רכוש מרשות המיסים וקרן הסיוע למשרתי מילואים בצה"ל. זאת בנוסף למסלולי הפיצויים הרגילים המגיעים לבעלי העסקים במדינה.

החל מיום 27.3.2024 נפתחה  מערכת מקוונת  לטיפול בבקשות למענקים של עצמאיים, שעסקיהם נפגעו כתוצאה משירות בצו 8.

למענקים יהיו זכאים עצמאיים ששירתו למעלה מ-30 יום בצו 8 והעסק בבעלותם חווה ירידת מחזורים בעקבות שירות המילואים. המענקים יינתנו בגין שירות מילואים פעיל שחל בתקופה המתחילה בינואר 2024 ועד חצי שנה מתום מועד סיום הצו הראשון של משרת המילואים. 

בקשות למענקים יוגשו אחת לחודשיים החל מהחודשים ינואר-פברואר 2024 ואילך. 

עוסקים פטורים יהיו זכאים לפיצוי בסכום קבוע עבור כל תקופה בת חודשיים, בהתאם לגובה המחזור השנתי ולשיעור ירידת המחזורים, שעליו הצהיר העוסק הפטור.

עוסקים מורשים יהיו זכאים לפיצויים בגין מלוא סכום הירידה במחזור העסקאות בין התקופה בת החודשיים לתקופה המקבילה ב-2023, כשהוא מוכפל במקדם הוצאה נחסכת. 

יתבצע חישוב מותאם עבור עסקים חדשים שנפתחו לאחר 1 בינואר 2023 ועד 30 בספטמבר 2023.

הבקשות יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות הקישור שיפורסם באתר המילואים של צה"ל. הבקשות יוגשו החל מיום פתיחת המערכת ובקשה עבור תקופת זכאות מסוימת תוגש תוך 3 חודשים מסיום תקופת הזכאות.

המענקים ישולמו בהקדם ולא יאוחר מתום 14 ימים מיום קביעת הזכאות. תגמולי ביטוח לאומי שניתנו בגין תקופת הזכאות לא ינוכו מסכום המענקים.

אולם, שימו לב כי רשות המיסים הודיעה כבר מראש כי לגבי בקשות לגביהן תידרש בחינה מעמיקה של רשות המיסים וקרן הסיוע, סכום המענק ייקבע בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הבקשה. 

משרת מילואים אשר בקשתו סורבה או לא אושרה במלואה, רשאי להגיש השגה לקרן הסיוע של צה"ל באתר המילואים. על ההשגה להיות מנומקת, עם כלל המסמכים והנתונים אשר עשויים לתמוך או לאשר את טענותיו. 

עוד לא ברור האם המענק אשר ישולם לפי מסלול זה, יקוזז מסכומי מענקים להם יהיה זכאי אותו משרת במילואים מכל מסלולי הפיצויים האחרים. הדעת נותנת, שרשות המיסים אכן תטען לכך. 

‹ חזרה