מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

זכאות עסקים ביישובי ספר - לפיצויים בשנת 2024

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  07.04.2024

זכאות עסקים ביישובי ספר - לפיצויים בשנת 2024   

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעלי עסקים ביישובי ספר אשר ניזוקו עקב המלחמה זכאים לפיצויים במסלול האדום גם בגין הנזקים שנגרמו להם בשנת 2024 אשר נמשכים ונגררים מהנזקים הראשוניים שנגרמו להם עקב המלחמה מיום 7.10.2023. בנוסף, בעלי עסקים בישובים אשר עדיין יש בהם מגבלות של משרד הביטחון או ביישובים שפונו, יכולים להמשיך ולתבוע פיצויים גם בגין נזקים חדשים שנוצרו להם עקב המלחמה בשנת 2024.

ביום 25.3.2024 פרסמה רשות המיסים הבהרה בנוגע לזכאות יישובי ספר להגשת תביעות לנזק עקיף.

לעניות דעתנו, ההבהרה חלה רק על נזקים חדשים שנגרמו לעסקים בשנת 2024 ביישובי הספר המצוינים בהבהרה, אך היא אינה פוגעת בזכותם של עסקים שנפגעו עקב המלחמה מיום 7.10.2023 עד 31.12.2023 להמשיך ולתבוע נזקים נגררים שממשיכים להיות להם עקב פעולות המלחמה שנעשו אז ונמשכים לשנת 2024 וקדימה.

ההבהרה הוצאה נוכח הנחיות ההתגוננות שהוטלו על ידי פיקוד העורף ופיקוד צפון בעקבות מלחמת חרבות ברזל, וצמצומן החל מחודש דצמבר 2023, כך שבוטלו מרבית ההגבלות שהוטלו ונותרו רק ביישובים המפונים. עלתה השאלה לגבי זכאות עסקים מיישובי הספר שברחבי הארץ להגשת תביעות בגין נזק עקיף במסלול האדום. 

רקע   כללי

  1. כידוע, לנוכח מתקפת הטרור הרצחני שהתרחשה ביום 7.10.2023 הכריז שר הביטחון באותו היום על מצב מיוחד בעורף, מכוח סמכותו לפי סעיף 9ג(ב)1() לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א.1951- כמו כן, הוכרז בצבא הגנה לישראל על מבצע "חרבות ברזל," וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.
  2. מתוקף החלטות ממשלה פונו יישובים שונים, בדרום - באזור עוטף עזה ובצפון - בקו העימות. במקביל, מכח סמכותו, פרסם פיקוד העורף הנחיות התגוננות לפי אזורי הנחיה. בנוסף, פרסם פיקוד צפון הנחיות מחמירות לגבי אזורי הנחייה שונים בצפון הארץ, בעיקר בקו העימות וברמת הגולן, בהם חלו נוכחות צבאית מוגברת, חסימות צירים והגבלות על מוסדות החינוך.
  3. בעקבות אירועי הלחימה והשפעתם על המשק, התווה המחוקק מספר מסלולי פיצוי (המסלולים הירוקים), בנוסף למסלול הפיצוי הקבוע הקיים מכוח חוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

החוק קובע שני סוגי נזקים עקיפים :

  1.  נזק עקיף שנגרם בעקבות נזק מלחמה  (נזק פיזי לנכס) ביישוב ספר. 
  2. נזק עקיף שנגרם כתוצאה מאי אפשרות לנצל נכסים ביישוב ספר (בלי שנגרם לנכס נזק מלחמה).

לגבי שני סוגי הנזקים העקיפים, התנאי לזכאות לפיצויים הוא  כי מדובר בעסק המצוי ביישוב ספר, וכי נגרמו הפסד או מניעת רווח עקב נזק המלחמה, או אי אפשרות לנצל נכסים עקב  פעולות מלחמה או איבה, לפי העניין (הקשר הסיבתי).

התקנות העיקריות, במסגרת הגדרת "שווי של נזק עקיף," קובעות תנאי נוסף לזכאות שהנו תנאי "הפסקת הפעילות" – תנאי זה רלבנטי רק לגבי סוג הנזק השני ואינו נדרש לסוג הנזק הראשון (נזק עקיף שנגרם בעקבות נזק מלחמה) והוא מוגדר כדלקמן:

 

" הפסקת   פעילות  - הפסקת פעילות מלאה

שנגרמה   עקב הגבלה שהטיל פיקוד העורף ."

 

בהתאם להגדרת "שווי של נזק עקיף," תנאי הפסקת הפעילות משתנה מענף לענף, כדלקמן: 

              בחקלאות – ללא תנאי הפסקת פעילות.
            בעסק תיירותי (בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אתר תיירות שקבע השר בהתייעצות עם משרד התיירות ללא תנאי הפסקת פעילות. 
              בתעשיה – תנאי הפסקת ייצור של 24 שעות.
         " בתי אוכל –" תנאי הפסקת פעילות של 24 שעות. אולם שמחות, גן אירועים או מוסד תרבות ופנאי – לגבי נזק שנגרם עקב ביטול של אירוע או פעילות בשל הגבלה שהטיל פיקוד העורף – מרגע הביטול, לגבי נזק אחר -  תנאי הפסקת פעילות של 24 שעות.
         
במסחר ושירותים – תנאי הפסקת פעילות של למעלה משבוע

 

עד ליום 31.12.2023 הטילו פיקוד העורף ופיקוד צפון מגבלות שונות על האזורים שנכללו ב-"אזור המיוחד" שהוגדר בתקנות הוראת השעה ובהגדרת "אזור שנפגע בחודש דצמבר" – המפורטים בנספח א' להנחיה זו. לאור האמור, נכללו כל יישובי הספר מאזורים אלה ברשימת היישובים הזכאים להגשת בקשות למקדמות עד ליום 31.12.2023.

נכון ליום 1.1.2024 הוסרו כל ההגבלות שהטיל פיקוד העורף ופיקוד צפון על כל היישובים למעט היישובים המפונים, ומכאן שבמועד זה לא מתקיים תנאי הפסקת הפעילות, למעט ביישובים המפונים, בהם מתקיים תנאי זה כל עוד הם מפונים.

  לאור האמור: 

רשימת היישובים המפונים הזכאים למקדמה מיום 1.1.2024 מופיעה בנספח ב' להנחיה. בהתאם להנחייה רק בעלי עסקים ביישובים אלו זכאים להגיש בקשות למקדמות על חשבון התביעה בשנת 2024.

  לדעתנו, גם בעלי עסקים ברשימת יישובי הספר שניזוקו עקב המלחמה מיום 7.10.2023 והנזקים שלהם ממשיכים ונגררים עד שנת 2024 והלאה, זכאים גם הם לקבל מקדמות על חשבון הנזקים שלהם, או לחלופין עליהם להגיש תביעה חלקית על הנזקים שנגרמו להם עד ליום 31.12.2023 ואת יתרת תביעת הנזקים שנגררו לשנת 2024 והלאה להגיש בתביעות חלקיות משלימות בהמשך. כך הם יוכלו לקבל מקדמות על חשבון התביעות בגין הנזקים שממשיכים ונגרמים להם עד מתן החלטה בעניין התביעות שהגישו.

  

 

‹ חזרה