מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

החזקת בעלות על עסק/נכס באופן שגוי הדורש תיקון

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  06.03.2024

החזקת בעלות על עסק באופן שגוי הדורש תיקון  

רמי אריה, עו"ד רו"ח

כדאי לסדר את החזקות הבעלות על מניות בחברה, או אחוזים בשותפות בעסק או במקרקעין, כאשר מכורח הנסיבות או בחוסר תשומת לב בעת הקמת העסק או רכישתו, נרשמו המניות או אחוזי הבעלות, כולן או חלקן, באופן שאינו משקף נכונה את הבעלות בפועל על החברה או השותפות או על המקרקעין. כך קורה בתוך עסק משפחתי בין הורים וילדים, בין אחים או גם בעסק שהוקם עם חברים.

למרות האמון ההדדי בין הצדדים בתחילת פעילותו של העסק, רישום בעלות בעסקים באופן לא נכון, יכול לעורר קשיים רבים בסופו של יום, כאשר עלול להתעורר סכסוך בין הבעלים, כאשר אחד מהבעלים הולך לעולמו, או נבצר ממנו לעסוק בעסק, או כאשר מתעורר סכסוך משפחתי בין אחד הבעלים לבת זוגתו ובמקרים נוספים.

לסוגיית הבעלות הנכונה על העסק יש גם משמעויות מסויות כבדות, באשר הדיווח על בעלות שאינה נכונה בפועל, מהווה עברת מס הן לעניין הדיווח השנתי והן לעניין הצהרת ההון של הבעלים. כך למשל רישום יתרת משיכות חובה על אחד הבעלים או תשלום דיבידנד לבעל המניות הרשום בלבד ותשלום המס על ידו, מעוררת קושי רב בהעברת החלק היחסי של הסכום לבעל המניות שאינו רשום בהחזקת העסק באופן נכון.

בנוסף, שאלה זו היא בעלת חשיבות רבה לאור העובדה כי החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון 147), התשס"ה-2005 שנכנס לתוקפו החל מיום 1.1.06, ומסדיר, בין היתר, את נושא מיסוי נאמנויות, ואת אופן המיסוי והדיווח לגבי החזקת נכס בנאמנות, קובע הוראות בדבר הודעה על נאמנות וחובות דיווח ככל שמדובר בנאמנות עבור אחר.

לעניין החזקת בעלות במקרקעין עבור אחר, קבע בהמ"ש העליון לאחרונה בעניין גליס (ע"א 7610/19 מנהל מס שבח תל אביב 1 נ' סמואל גליס כי:

"נאמנות משמעה מכלול היחסים המשפטיים שבמסגרתם מוקנות לנאמן זכויות או סמכויות לגבי נכס, למטרה מוגדרת ולטובת נהנה מוגדר, כאשר הנאמן נדרש לנהל את הזכויות ולהפעיל את סמכויותיו באופן שמקדם ומממש את מטרת הנאמנות ומבטיח את האינטרסים של הנהנה ... הנאמן מוגדר אם כן כמי שאינו זכאי להנאה מנכסי הנאמנות או מפירותיהם – למעט תשלום שכרו והוצאות הנאמנות, הגם שנהוג לראות בו כבעל השליטה בנכסי הנאמנות, לאורך תקופת הנאמנות, מכוח הקנייתם לידיו ."

אולם, ניתן להחזיק בעסק עבור אחר גם בדרך של שליחות. בהמ"ש העליון עמד על טיבם של יחסי שליחות, וציין בעניין בר טל (ע"א 388/17 פקיד שומה תל אביב 3 נ' ז'אן יעקב בר טל)  כי:

"..יחסי שליחות הם יחסים המתקיימים בין צד א', אשר הוא השולח, המייפה את כוחו של צד ב', אשר הוא השלוח, לפעול בעבורו, כאשר כל פעולה משפטית שאין הכרח מהותי, או חובה על-פי דין לבצעה באופן אישי, כשרה לשמש כנושא לשליחות ."

בחוזר מס הכנסה מס' 3/2016 שכותרתו "מיסוי נאמנויות " שפורסם ב-9.8.2016, נקבע כי הוראות פרק הנאמנויות לא יחולו במקרה של "שליחות" כמשמעותה בחוק השליחות, התשכ"ה – 1965" 

לפיכך, על מנת לבחון את תחולת הוראות פרק רביעי 2 לפקודת מס הכנסה על מערכת היחסים בין צדדים הטוענים להחזקה של בעלות באופן שונה מההחזקה שדווחה ונרשמה כלפי כל צד אחר שהוא, לרבות ברשם החברות, רשם השותפויות, או לרשות המיסים, עלינו לבחון אם הצד המחזיק בעסק עבור אחר, מחזיק עבור האחר בתור "שלוח" או בתור "נאמן".

הצדדים לרישומי בעלות לא נכונים, חייבים, להסדיר את אחוזי החזקת הבעלות בעסק ביניהם באופן אחר מהרשום בפועל, מכל הסיבות הנכונות של היחסים העתידיים ביניהם לבל יהיה ביניהם סכסוך, פטירה של אחד מהם, או עימות משפחתי עם בן זוג של אחד מהם ומקרים נוספים, ובמיוחד כדי להימנע מעברות מס או תאונות מס בעתיד בעת שיידרש בבוא העת להסדיר את הבעלות ביניהם או בין יורשיהם, באופן שעלול להיחשב כמכירה או מתן מתנה בחיוב מס ולהתחייב במס גבוה על העברת זכות שמלכתחילה הייתה צריכה להירשם באופן הנכון. אין להמתין.

לטיפול בעניין - נא הקישו כאן.

‹ חזרה