מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

קיזוז גלובלי של 30% הוצאות לעוסק זעיר

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  09.01.2024

קיזוז גלובלי של 30% הוצאות לעוסק זעיר 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

החל מיום 1.1.2024 בעל עסק זעיר שמחזורו עד 120,000 ₪ בשנה, אינו חייב באיסוף חשבוניות/קבלות להוכחת ההוצאות שהיו לו בעסק, ככל והוא מסתפק בהכרה בהוצאות בשיעור גלובלי של 30% מהכנסתו מהעסק. אלא, אם הוא רוצה לדרוש הוצאות מוכרות בשיעור העולה על 30% מהכנסתו השנתית. 

הוראות אלו הוספו במסגרת סעיף 87ב לפקודת מס הכנסה, בתוקף מיום 1.1.2024, והן יחולו על יחידים תושבי ישראל המפיקים הכנסה מעסק או ממשלח יד.

מדובר בתיקון לפקודה שאינו רלבנטי למעמד של "עוסק פטור" לעניין חוק מע"מ, אשר כלל אינו חייב במע"מ על הכנסתו השנתית ככל שהיא לא עולה על 120,000 ₪ (בשנת 2024). 

התיקון רלבנטי לקביעת חבות מס ההכנסה שתחול על עוסק באותו סדר גודל של מחזור עד 120,000 ₪, המוגדר כ-"עוסק פטור" או כ-"עוסק מורשה" לעניין מע"מ. 

הוראה חדשה זו, מאפשרת לעוסק זעיר כאמור, לבחור בין שחרור מאיסוף חשבוניות/קבלות על הוצאותיו ולבקש הכרה ב- 30% ממחזורו העסקי כהוצאה מוכרת באופן גלובלי, או לאסוף את החשבוניות/קבלות על הוצאותיו, אם הוא מבקש לדרוש הוצאות בשיעור שיעלה על 30% ממחזורו העסקי. 

ההכרה בהוצאות, בכל אחת משתי חלופות אלו לגבי שנת 2024, תעשה כרגיל במסגרת הדוח השנתי לשנת המס 2024 אשר יוגש לפקיד השומה במהלך שנת 2025. 

אם בעל העסק הזעיר החליט לא לנכות שיעור גלובלי של 30% מהכנסותיו בשנת מס מסוימת, אזי הוא לא יוכל לדרוש ניכוי זה גם בשתי שנות המס שלאחר שנת מס זו.

ככל שהעוסק הזעיר לא יבקש במפורש להירשם כעוסק זעיר עד מועד הגשת הדוח השנתי שלו, הרי הוא ייחשב כמי שביקש להיות עוסק זעיר, אלא אם ביקש במפורש לא להיחשב כעוסק זעיר היות ובדעתו לבקש הוצאות הגבוהות משיעור של 30% מהכנסותיו. 

אך יש כדאיות בהגשת בקשה לפקיד השומה להיות בעל עסק זעיר כבר בתחילת השנה, היות ואם במהלך שנת המס 2024 או במהלך שנת מס עתידית אחרת, הכנסותיו של המבקש יעלו על 120,000 ₪, עדיין תהיה לו הזכות לנכות 30% מהכנסותיו באותה שנת מס עד התקרה של 120,000 ₪.

ההכרה הגלובלית בהוצאות לא תחול לגבי בעל עסק זעיר המעסיק עובדים, או אינו מנהל פנקסים קבילים, או הייתה לו באותה שנת מס הכנסה מעסק או ממשלח יד שלא הופקה מיגיעה אישית, או ההכנסה התקבלה ממעסיק לשעבר באותה שנת מס או בשלוש השנים הקודמות לשנת המס, או מדובר בהכנסה ששויכה אליו מחברה בית או חברה משפחתית, או יותר מ- 25% מהכנסתו התקבלה מ-"קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, או הוא בעל שליטה בחברה.

‹ חזרה