מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

מקווים שמענק האומיקרון יינתן לפי הנוסחה שבחוק

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  06.07.2022

מקווים שמענק האומיקרון לעסקים יינתן לפי הנוסחה שבחוק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ביום 4.7.2022 פורסמה הוראת שעה בעניין חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב – 2022 , במסגרתה נקבע כי יינתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בנזק כלכלי בשל התפשטות האומיקרון לחודשים ינואר-פברואר 2022, בכפוף לתנאים ולשינויים שנקבעו בה.

הוראת השעה קובעת, בין היתר, במסגרת סעיף 13 כי יוטל קנס על עוסק בשל הגשת תביעה למענק ביתר. כך, ככל שסכום ההפרש שבין סכום מענק הסיוע שתבע העוסק לבין סכום מענק הסיוע שקבע המנהל עולה על 50%, ונמצא כי העוסק התרשל בתביעתו, יהיה העוסק חייב בקנס בשיעור של 25% מסכום ההפרש.

בנוסף, הוכנסו התאמות לטובת עסקים חדשים, משרתי מילואים ונשים בהריון.

נציין, כי באתר רשות המסים נפתחה האפשרות להגשת בקשות לקבלת מענק סיוע לעסקים,   לחודשים ינואר-פברואר 2022, אשר תהיה זמינה עד ליום 10.10.2022.

 

מי יכול להגיש את הבקשה למענק?

1.       עצמאים יחידים בעלי עסק קטן - שמחזור העסקאות עד 300,000 ₪ בשנת הבסיס.

2.       עצמאים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2019 היה בין 300,000 ₪ ל-80 מיליון ₪.

3.       חברות שמחזור הפעילות שלהן בשנת 2019 היה בין 18,000 ₪ ל-80 מיליון ₪.

4.       איחוד עוסקים שמחזור כלל האיחוד לשנת הבסיס עולה על 18,000 ₪ ועד 150 מיליון ₪. (חברה באיחוד מעל מחזור עסקאות של 80 מיליון ₪ אינה זכאית להגשת תביעה למענק).


תנאי הזכאות להגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן, בין היתר, כדלקמן:

עצמאים יחידים שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת הבסיס גבוה מ-1,500 ₪ ונמוך מ-25,000 ₪, זכאים למענק הוצאות בעקבות פגיעה בפעילות העסקית. הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים, על עמידה בתנאים הבאים:

1.    חלה ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בתקופת הבסיס . (הקלה ביחס ל- 35% בנוסח החוק המקורי).

2.   לעסק שפעל לפני תחילת שנת2019 יבוצע חישוב שיעור הירידה במחזורים בין תקופת הזכאות ינואר פברואר 2022 לבין תקופת הבסיס – ינואר פברואר 2019. המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק הינו המחזור שדווח למע"מ לשנת 2019.

3.   לעסק חדש שנפתח בשנת 2019 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד חודש פברואר 2020, כפול 12.

חישוב תקופת הבסיס יהיה מחזור חודשי ממוצע מחודש לאחר ההקמה עד חודש פברואר 2020, כפול 2.

4.   לעסק חדש שנפתח בשנת 2020 ועד 28.2.21 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מ- 1.3.21  2021 עד 31.12.21, מוכפל ב-12.

חישוב תקופת הבסיס יהיה לפי המחזור החודשי הממוצע מ- 1.3.21  2021 עד 31.12.21, מוכפל ב- 2.

5.  לעסק חדש שנפתח מיום 1.3.21 ועד 31.12.21 יבוצע חישוב של המחזור לשנת הבסיס לחישוב גובה המענק לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד 31.12.21, כפול 12.

חישוב תקופת הבסיס יהיה לפי המחזור החודשי הממוצע מחודש הדיווח הראשון למע"מ לאחר ההקמה, עד 31.12.21, כפול 2.

מחזור העסקאות השוטפות של העסק לא כוללות עסקאות הוניות.

עסקים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2021 כולל מענקי הקורונה שקיבלו, גדל ביחס  למחזור של  שנת הבסיס בשיעור העולה על 15% לא יהיו זכאים למענק הסיוע. (הקלה ביחס ל-10% שנקבע בחוק המקורי).

סכומי המענק משתנים בהתאם למחזורי העסקאות של העסקים בשנת הבסיס, בהתאם למועד פתיחת העסק, ונעים בטווח שבין 3,000 ₪ ועד 9,350 ₪.


תנאי הזכאות להגשת בקשה למענק לעצמאים שמחזור הפעילות בין 300 אש"ח לבין 80 מיליון ₪, בין היתר, כדלקמן:

1.   פגיעה העולה על 25% במחזור עסקאות בתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2022   ביחס לחודשים מקבילים בשנת הבסיס, כתוצאה מהתפשטות זן האומיקרון. (הקלה ביחס ל-35% בנוסח החוק המקורי).

2.  מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

3.       הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח, הנדרשים לצורך חישוב המענק.

4.       חייב בניהול פנקסים והם קבילים.

5.      הוראת השעה מתייחסת לאופן חישוב מחזורי העסקאות באשר לעסקים חדשים שהחלו את פעילותם בשנים 2019-2021.

סכומי המענק משתנים בהתאם למחזורי העסקאות של העסקים בשנת הבסיס, ונעים בטווח שבין 9,350 ₪ ועד 600,000 ₪.


תנאי הזכאות להגשת בקשה למענק הוצאות לחברות, שותפות ואיחוד עוסקים, בין היתר, כדלקמן:

1.  פגיעה העולה על 25% במחזור עסקאות בתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2022 ביחס לחודשים מקבילים בשנת הבסיס, כתוצאה מהתפשטות זן האומיקרון. (הקלה ביחס ל-35% בנוסח החוק המקורי).

2.  מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

3.       הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח, הנדרשים לצורך חישוב המענק.

4.       חייב בניהול פנקסים והם קבילים.

סכומי המענק משתנים בהתאם למחזורי העסקאות בשנת הבסיס, ונעים בטווח שבין 9,350 ₪ ועד 600,000 ₪.


עקרונות נוסחת תשלום מענק האומיקרון זהים לעקרונות מענק הקורונה, נקווה שהמענק הפעם ישולם לפי הנוסחה שבחוק, במהירות, יעילות, ודאות ופשטות.

נזכיר, כי מי שנשללה זכאותו למענק, רשאי להגיש השגה על החלטת המנהל תוך 45 יום. את ההשגה המנומקת יש להגיש באופן מקוון בצירוף מסמכים לביסוס הטענות. ההחלטה בהשגה תינתן בכתב בתוך 120 ימים.

 

 

להגשת הבקשה למענק סיוע לעסקים – לחץ כאן

להוראת השעה בעניין מענק סיוע לעסקים בשל זן האומיקרון – לחץ כאן

 

 

 

‹ חזרה