מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

פריסת הכנסות למספר שנים כדי לחסוך מיסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  28.06.2022

פריסת הכנסות למספר שנים כדי לחסוך מיסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

פריסת הכנסות למספר שנים, מאפשרת לקבל בכל שנת מס בנפרד, ניכויים, זיכויים וכמובן נקודות זיכוי וליהנות ממדרגות מס מהתחלה. מכאן, שפריסה כזו מאפשרת הקלת מס משמעותית ביותר ברוב המקרים והיא גם מותרת במקרים שהוגדרו בפקודת מס הכנסה.

סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר פריסת הכנסות מסוימות שהתקבלו בידי נישום בשנת מס אחת, על פני מספר שנות מס. מנגנון הפריסה המוסדר בסעיף זה נועד לאפשר ביזור הכנסות המתקבלות בשנת מס מסוימת, כשלרוב הזכות לקבלתן נוצרה או מיוחסת על פני מספר שנות מס .

סוגי ההכנסות אליהן מתייחס סעיף 8(ג) לפקודה הן כדלקמן:

      1.       סעיף 8(ג)(1) לפקודה - הפרשי שכר והפרשי קצבה.

      2.       סעיף 8(ג)(2) לפקודה - דמי פדיון חופשה.

   3.  סעיף 8(ג)(3) לפקודה - סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות 1-4   להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית", המצויה בסעיף 1 לפקודה וכן החלק החייב במס של מענק פרישה או מענק המשתלם עקב פטירה, המתקבל בידי נישום או יורשיו.

ביום 2.6.2022 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 בנושא "סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה",  במסגרתו הרשות פרסמה את עמדתה, בין היתר, ביחס לפריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה, פריסת פדיון ימי חופשה, פריסת מענק פרישה, פריסת מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה, פריסת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ועוד.

נציין ונדגיש כי מדובר בחוזר מפורט וארוך, העוסק בסוגיות שיש להם השפעות מיסוייות רבות הנוגעות להפרשי שכר וקצבאות שהתקבלו בגין תקופות קודמות, וקצבאות המתקבלות כמקשה אחת על ידי היוון הקצבה, ואנו ממליצים לקבל בסוגיות אלו ייעוץ פרטני.

במיוחד גם לאור העובדה שאנו חולקים במקרים רבים על פרשנות רשות המיסים האמורה בחוזר זה ובהחלט סבורים כי תיתכן גם פרשנות אחרת אשר תתקבל גם בערכאות משפטיות אם יהיה צורך להגיע לכך.

פריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה

פריסה לשנים הקודמות תתאפשר על פני השנים שאליהן ההפרשים מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבלו ההפרשים. הפרשים המתייחסים לשנות המס מעבר לשש השנים יתווספו להכנסת הנישום בשנת המס שבה הן התקבלו. כלומר, חישוב המס יעשה בשנה בה התקבלו ההפרשים.

במקרה של הפרשי שכר והפרשי קצבה, לא תתאפשר פריסה קדימה לשנות המס הבאות. אין חובה בהגשת דו"ח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות.

 

פריסת דמי פדיון חופשה

פריסה לשנים הקודמות תתאפשר לתקופה שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה בה התקבלו ההכנסות, אך לא יותר משנות עבודתו של הנישום. הפריסה תעשה בחלקים שווים על פני תקופת העבודה שבגינה שולמו ההכנסות, אך לא יותר משש שנים.

בדומה לפריסת הפרשי שכר, גם במקרה של פריסת דמי פדיון חופשה לא תתאפשר פריסה קדימה לשנות המס הבאות. אין חובה בהגשת דו"ח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות.

 

פריסת מענק פרישה

פריסה לשנים הקודמות תתאפשר בחלקים שנתיים שווים על פני תקופת שנות העבודה שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבל מענק הפרישה.

פריסה קדימה לשנים הבאות תתאפשר, כך שעל כל ארבע שנות עבודה תאושר שנת פריסה אחת. סך שנות הפריסה לא יעלה על שש שנות מס.

במקרים בהם מספר שנות העבודה אינו עולה על שש שנים לא תאושר פריסה קדימה.

במקרים בהם התוצאה של מספר שנות הפריסה המתקבלת אינה מספר שלם, תוצאה עשרונית השווה או העולה על חצי תעוגל כלפי מעלה. אחרת, יש לעגל את התוצאה כלפי מטה.

ככלל, שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה. אולם, נישום שתאריך פרישתו מהעבודה היה במהלך הרבעון האחרון ולבקשתו, ניתן יהיה לקבוע את השנה הראשונה שלאחר הפרישה כשנה ראשונה לפריסת מענק הפרישה החייב וזאת מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה להן הוא זכאי. נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי.

לא קיימת חובה בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות.

תשלום המקדמה, כפי שנקבעה במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. מקדמת המס תשולם עד תום שנת המס שבה ניתן האישור או תוך 90 יום ממועד מתן האישור, לפי המאוחר.

פריסת מענק הפרישה לשנים הבאות תעשה בחלקים שווים לשנות הפריסה. בכל אחת משנות הפריסה לשנים הבאות חלה חובת הגשת דוחות שנתיים.

 

מענק עקב פטירה

שאירי או יורשי הנפטר יכולים לפרוס לשנים הקודמות את חלקם היחסי במענק החייב לשנות העבודה של הנפטר אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנת הפטירה. קיימת זכאות לפטור בגובה מכפלת שתי משכורות בכפוף לתקרה בשנות הוותק של הנפטר. שיעור המס על החלק החייב של מענק הפטירה מוגבל ל- 40%. לא קיימת חובה בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות.

אין אפשרות לפרוס לשנים הבאות.

מתן אפשרות בחירה לשאירים/יורשים לייחס את מלוא המענק לנפטר כמענק פרישה, על כל המשתמע. יוכלו לבקש בשמו לפרוס את החלק החייב במס לשנות העבודה של הנפטר, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנת הפטירה.

 

פריסת דמי לידה מהביטוח הלאומי

דמי לידה שהתקבלו בגין תקופה שחלקה בשנת המס הקודמת, ניתנים לפריסה לשנים הקודמות, בכפוף לחובת הגשת דוחות, הן לשנת המס בה התקבלה ההכנסה והן לשנת המס שקדמה לה.

ביחס לפריסה לשנים הבאות, דמי לידה שהתקבלו בשנת מס מסוימת גם בעבור השנה העוקבת, נישום החייב בהגשת דוח שנתי - ההכנסה והמס ידווחו בהתאם לחלקם היחסי, הן בשנה שבה התקבלו דמי הלידה והן בשנת המס העוקבת. נישום שאינו חייב בהגשת דוח שנתי - ייחוס הכנסות דמי הלידה יבוצע לאחר הגשת בקשה להחזר מס, הן לשנת המס שבה התקבלו דמי הלידה והן לשנת המס העוקבת.

 

נציין כי בעניין שבתון (ע"א 8958/07, שרל שבתון נ' פקיד שומה כפר סבא) קבע ביהמ"ש בניגוד לעמדת רשות המסים, כי תכלית סעיף 8(ג)(3) לאפשר פריסה ממשית ומהותית של ההכנסה שהתקבלה לשנים קדימה, תוך החלת הפטור השנתי לנכה על כל שנת פריסה. כך שקבלת כל הטבות המס בגין הפריסה אינה ברורה מאליה, ולמרות החוזר האמור לעיל, יש לצפות כי ייווצרו מחלוקות עם פקידי השומה לגבי היישום בפועל של הוראות הפקודה בעניין פריסת ההכנסות המפורטות בחוזר.

 

 

 

לקריאת חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 – לחץ כאן

 

 

 

‹ חזרה