מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

להיערך מראש לפני יישום ההמלצות למלחמה בהון השחור

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  25.05.2022

להיערך מראש לפני יישום ההמלצות למלחמה בהון השחור

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 23.5.2022 פורסם דו"ח "הצוות הבין-משרדי לבחינת תופעת הפשיעה בחברה הערבית, הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי", במסגרתו פורסמו המלצות שונות למיגור התופעה, בין היתר, צעדים לצמצום תופעת החזקת מזומנים בסכומים גבוהים, שינוי מנגנון מע"מ בחלק מענפי המשק ומערכת דיווח חשבוניות בזמן אמת. כדאי להקדים ולפעול להסדרי גילוי מרצון, מראש ובהסכמה הדדית.

בדיקת הצוות העלתה כי התשתית הפיננסית של הפשיעה בישראל ובמגזר הערבי נשענת על הון שחור – תנועות כלכליות בלתי מדווחות. שיעור ההון השחור ביחס לתוצר בישראל גבוה בהשוואה בינלאומית, וקיים קשר ישיר בינו לבין שימוש בכסף מזומן והחזקה בו, שנמצאת בעלייה בשנתיים האחרונות.

שימו לב כי במסגרת הדו"ח המליץ הצוות על הצעדים כדלקמן:

1.    להטיל מגבלות על החזקת מזומנים בסכום העולה על 200 אש"ח ולחייב בדיווח לרשות המיסים על סכומים בין 50 אש"ח ל-200 אש"ח. או להסתפק בהטלת חובת דיווח על סכומים במזומן מעל 200 אש"ח.

כדי שרשות המיסים תוכל לבדוק דיווחים אלו.

2.  שינוי מנגנון גביית המע"מבענפי שירותי כוח אדם לרבות שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה, ושירותי עבודות בנייה. במסגרת השינוי, המע"מ יגבה רק מנותן שירות הקצה, ולא מכל חוליה לאורך שרשרת הייצור, בדומה לנהוג בענף הזהב.

הצעת תקנות מע"מ חדשות לעניין זה כבר פורסמה.

3.  הקמת מערכת טכנולוגית לבקרת פשעים פיננסים , אשר תשדר בזמן אמת לרשות המסים כל חשבונית בסכום הגבוה מ- 5,000 ₪.

עבור עסקאות חשודות – לא ניתן יהיה לנכות את המע"מ הגלום בחשבוניות.

4.    הארכה והרחבה של הוראת השעה הנוגעת לחובת הדיווח של נותני שירותים  פיננסיים לרשות המסים.

5.       איסור מתן הלוואות במזומן ע"י גופים פיננסיים בסכום העולה על 6,000 ₪.

6.       חיזוק חובת הדיווח של נותני שירותים פיננסיים.

7.   קידום מתווה לקליטת מזומנים במערכת הבנקאית במטרה לספק מענה לסכומי מזומן המוחזקים כיום בידי הציבור באופן כשר.

 

 
ביום 12.5.2022 פורסמה טיוטת תקנות מע"מ, באשר לעסקאות שעניינן מתן שירותי כוח אדם, במסגרתה מוצע לקבוע כי במתן שירותי כוח אדם לעוסק, יהיה מקבל השירות חייב בתשלום המס במסגרת חשבונית עצמית.

אנו ממליצים "להקדים תרופה למכה" ולדווח לרשות המסים על הכנסות, נכסים וחשבונות בנק לא מדווחים,   במסגרת בקשה ל-"גילוי מרצון" בהליך רגיל או מקוצר.  אנו עומדים לרשותכם למידע והבהרות נוספות.

 

 

לקריאת דו"ח הועדה למלחמה בהון השחור - לחץ כאן

 

‹ חזרה