מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

הנחיות בנק ישראל -מטבעות וירטואליים לחשבונות בנק

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  11.05.2022

הנחיות בנק ישראל - מטבעות וירטואליים לחשבונות בנקאיים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רבים כבר משקיעים או סוחרים במטבעות וירטואליים, אך אפילו אם ההשקעה דווחה כחוק לרשויות המס, הבנקים מקשים מאד על הפקדת הכספים ממימוש מטבעות אלו בחשבונות הבנק. לאלו שלא מדווחים נציע את האפשרות לעשות גילוי מרצון על הכספים המושקעים, במיוחד לאור החקירות המתנהלות לאחרונה בנושא.

החשש של הבנקים ושל הרשויות כי הכספים שהושקעו במטבעות הוירטואליים נבעו או ישמשו להלבנת הון או למימון טרור. כך, עשויים להיות מועברים סכומים משמעותיים בין מדינות, ללא תיווך של גורמים פיננסיים מפוקחים, ללא זיהוי פנים אל פנים בהתקשרות העסקית, ללא אימות הזהות וללא פיקוח או רגולציה. לפיכך, יש להפעיל על פעילות זו אמצעי ניטור ובקרה מוגברים.

על רקע הגידול בהיקפי הפעילות במטבעות וירטואליים וכנגזרת מהעלייה במספר הבקשות מצד לקוחות להעביר כספים שמקורם בפעילות זו אל חשבונות המנוהלים במערכת הבנקאית או להעביר כספים מחשבונות אלו לצורך פעילות כאמור, הפיקוח על הבנקים פרסם ביום 9.5.2022 את חוזר מס' 2706-06 (הוראת ניהול בנקאי תקין 411) בנושא "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור".

במסגרת החוזר, תוקנה הוראת נוהל מס' 411, והתווסף סעיף 87א העוסק בקבלת כספים שמקורם בפעילות במטבעות וירטואליים מחשבונות של נותני שירות במטבע וירטואלי אל חשבונות של לקוחות התאגיד הבנקאי שאינם עוסקים בפעילות כדרך עיסוק בלבד.

בהתאם להוראה נקבע כי:

     1.       תאגידים בנקאיים יידרשו לבצע הערכת סיכונים תקופתית לעניין העברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים, ועל בסיס הערכת הסיכונים שבוצעה עליו לקבוע מדיניות ונהלים.

     2.       התאגידים הבנקאיים יידרשו, בין היתר, לבחון את זהות נותן השירות ואת דרישות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור החלות על פעילותו.  

     3.       לא ניתן לקבוע מדיניות סירוב גורף במקרה של פעילות המבוצעת באמצעות נותן שירות במטבע וירטואלי אשר קיבל רישיון מהממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון למתן שירות במטבע וירטואלי.

     4.       על התאגידים הבנקאיים לקבוע את נתיבי המטבע הווירטואלי בהם יאפשר שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי וכן, לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת הכספים שמקורם במימוש המטבע הווירטואלי בחשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי.

הוראות החוזר יכנסו לתוקף בתוך 6 חודשים ביום 8.11.2022, הגם שיש להניח שהבנקים יחלו כבר כעת ביישומו.

נציין כי הוראות אלו עדיין משאירות פתח רחב לבנקים למנוע הפקדות ממימוש מטבעות וירטואליים בחשבונות הבנק שלהם. אולם, ככל שנכין להם חוות דעת מפורטת אשר תסקור את מקורות הכספים שהושקעו, את נתיבי המעבר של הכספים ועד המימוש, לרבות דיווח לרשויות המס בין באופן הרגיל ובין בדיעבד בגילוי מרצון, נראה כי לבנקים לא תהיה ברירה אלא לאשר את ההפקדות בחשבון.

למשרדנו ניסיון רב לגבי פעילויות במטבעות וירטואליים ובהליכי גילוי מרצון, אנו עומדים לרשותכם למידע והבהרות נוספות.

 

לקריאת חוזר הפיקוח על הבנקים מס' 2706-06 – לחץ כאן

 

 

 

 

‹ חזרה