מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

מענק קורונה בשינוי סיווג משותפות לאיחוד עוסקים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  09.05.2022

 

מענק קורונה בשינוי סיווג משותפות לאיחוד עוסקים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מותר להגיש בקשה לשינוי סיווג של חברה במע"מ מ-"שותפות" ל-"איחוד עוסקים" רטרואקטיבית, ולתובע מענק קורונה בהתאם. רשות המסים תיבחן מחדש את שאלת זכאות החברה לקבלת מענק קורונה, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)- תש"ף.

סוגיה זו של בחינה מחדש של זכאות למענק קורונה בשינוי סיווג של חברה משותפות לאיחוד עוסקים רטרואקטיבית והחזרת הדיון לשלב ההשגה, נדונה בוועדת הערר לענייני קורונה בעניין חברת חוף גיא (ערר1528-21, חוף גיא ניהול (1994) בע"מ נ' רשות המיסים, ניתן ביום 7.4.2022).

מדובר בערר של חברה, הרשומה כחלק משותפות, בגין דחיית בקשתה לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לתקופת הזכאות יולי – אוגוסט 2020, בהתאם לסעיף 20(ב) לחוק התכנית לסיוע כלכלי.

במסגרת ההחלטה בהשגה, נדחתה בקשת החברה למענק בנימוק לפיו מדובר בשותפות ומשכך ע"פ סעיף 7 לחוק יראו שותפים כשותף אחד לעניין בחינת הזכאות למענק קורונה.

החברה טענה, כי בשל טעות היסטורית, החברה וחברת האם נרשמו כשותפות לצרכי מע"מ, אע"פ שכל אחת מהן מנהלת עסק נפרד ועצמאי ומערכת חשבונות נפרדת.

עוד נטען, כי בפועל החברה וחברת האם מדווחות למע"מ באמצעות דו"ח תקופתי משותף, הזהה לדיווח המוגש ע"י עוסקים הרשומים כאחד, כלומר איחוד עוסקים. למעשה, זהו הרישום המתאים עבורן לצרכי מע"מ, ולא הרישום השגוי כשותפות. לפיכך, ביקשה החברה להחיל את הדין החל על איחוד עוסקים, ולבחון זכאותה למענק כעוסק עצמאי, אשר זכאותו למענק נבחנת בנפרד.

מנגד, רשות המסים טענה, כי לא ניתן להחיל על חברה הרשומה כשותפות, את הדין החל על חישוב עסקאות של עוסקים באיחוד עוסקים, שכן הוראות החוק אינן מאפשרות זאת. אלא, במידה והחברה תפנה למע"מ בבקשה לשינוי הסיווג משותפות לאיחוד עוסקים, והשינוי יבוצע רטרואקטיבית משנת 2019, תפעל הרשות בהתאם לשינוי.

לאור האמור לעיל, פנתה החברה למנהל מע"מ אשר נעתר לבקשת החברה ושינה את סיווג החברה וחברת האם משותפות לאיחוד עוסקים רטרואקטיבית.

לאחר שינוי הסיווג, טענה החברה כי על רשות המסים לקבל את הבקשה למענק אשר הגישה, וזאת מבלי לבצע בדיקות נוספות. שכן, הרשות לא ציינה כי בכוונתה לבצע בדיקות לצורך בחינת זכאות למענק לאחר שינוי הסיווג.

ועדת הערר דחתה את בקשת החברה וקבעה, כי קבלת בקשת החברה לשינוי הסיווג שלה ושל חברת האם משותפות לאיחוד עוסקים, אינה מובילה למסקנה כי החברה זכאית למענק מבלי שהרשות תבצע בדיקות נוספות ותבחן את הזכאות. הרשות התחייבה לפעול לבדיקת הזכאות בהתאם לכללים החלים על עוסק שהוא חלק מאיחוד עוסקים.

מעת ששונה סיווג החברה וחברת האם, השתנו הכללים לבחינת זכאותה של החברה למענק. למעשה, לאחר שינוי הסיווג, היה על החברה לבדוק מחדש את בקשתה ע"פ הנתונים החדשים לקבלת מענק, כעוסק שהוא חלק מאיחוד עוסקים, במקום הבדיקה שנעשתה כעוסק שהוא חלק משותפות .

החוק קובע כי עוסק זכאי למענק בהתקיים לתנאים הקבועים בסעיף 8 לחוק. לכן, אין היגיון בעמדת החברה לפיה יש להורות לרשות המסים לשלם לה את סכום המענק, מבלי לבדוק האם היא עומדת בתנאים שנקבעו בחוק, ובכלל זה בדיקת קיומו של קשר סיבתי בין הירידה במחזור העסקאות לבין ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

יתרה מזאת, ועדת הערר קבעה, כי נמצא טעם לפגם בהתנהלות החברה, אשר סירבה למסור מסמכים ונתונים שהתבקשו ע"י רשות המסים, והחליטה על דעתה, למסור את הנתונים הקיימים בדו"חות המסכמים לעוסקים שנרשמו כאחד בלבד. התנהלותה זו אינה עולה בקנה אחד עם החובה המוטלת עליה, לנהוג בניקיון כפיים, ולפרוש בפני הרשות המנהלית את מלוא הנתונים הדרושים לבחינת זכאותה למענק.

לפיכך, בשל התנהלות החברה, והתמשכות ההליכים הרובצת לפתחה, ועדת הערר קבעה כי יש להחזיר את הדיון לשלב ההשגה לצורך בחינת שאלת זכאות החברה למענק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹ חזרה