מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

השגה בטרם הליכי גביה להחזר מענקי קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  14.03.2022

השגה בטרם הליכי גביה
להחזר מענקי סיוע סוציאלי עקב קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים מתחייבת לתת הודעה רשמית לדרישת החזר מענקי סיוע סוציאלי שהתקבלו עקב הקורונה לבעלי עסקים ובעלי שליטה ולאפשר להם להגיש השגה על דרישת ההחזר בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה. 

כך, בהתאם למכתבו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, מיום 9.3.2022 ליושב ראש וועדת הכלכלה של הכנסת, בנושא "אכיפת השבת מענקי קורונה ששולמו ביתר", במסגרתו רשות המיסים הציגה את עמדתה בעניין מדיניות אכיפת מענקים ששולמו ביתר לעצמאים ובעלי שליטה.

במאמרנו מיום 9.3.2022 בנושא "ארכה להחזרי מענקי הקורונה עד 30.6.2022" ,  התייחסנו להודעת רשות המיסים במסגרת דיון של וועדת הכלכלה של הכנסת, באשר לדחיית החזרת מענקי הקורונה עד ליום 30.6.2022, למעט ביחס לעוסקים אשר חוו עליה במחזור או הפסידו עד 10%.

בהתאם להחלטה אשר התקבלה בוועדת הכלכלה של הכנסת מיום 8.3.2022, רשות המיסים התבקשה להציג את עמדתה לעניין אכיפת השבת מענקים ששולמו ביתר.

עמדה זו של רשות המיסים, ניתנה ליושב ראש וועדת הכלכלה של הכנסת, בהקשר למענקים ששולמו לעצמאים ובעלי שליטה, כדלקמן:

1. בתום התקופה שניתנה להשבה וולונטרית (ללא אכיפה), מיום 1.4.2022 ואילך, רשות המיסים תאכוף את השבת המענקים.

2. בתקופה שמיום 1.4.2022 ועד ליום 30.6.2022, הרשות תמקד את פעילות האכיפה רק במי שבתקופת תשלום המענקים נצברו לו לפחות שלושה מענקים במצטבר, לתקופות דו חודשיות בהן מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות עלה ביחס לתקופת הבסיס, או שהירידה במחזור העסקאות הדו חודשי בשיעור 25%, והזכאות למענק.

3. סכומי ההשבה יחויבו בהצמדה ע"פ החוק מיום קבלת המענק ועד למועד השבתו בפועל.

4. עם תחילת פעילות האכיפה, הרשות תפעל בהתאם למתווה שנקבע בחקיקה למשלוח הודעה רשמית על המענקים החייבים בהשבה לפי סעיף 16(א) לחוק, ומתן אפשרות להגשת השגה תוך 30 ימים.

5. השגה אשר תוגש, תיבחן באופן פרטני ותינתן החלטה מנומקת לקבלתה או דחייתה, לרבות האפשרות לערור לוועדת הערר או ערעור לביהמ"ש המחוזי.

אנו חוזרים וממליצים לאלפי העוסקים אשר קיבלו מרשות המיסים דרישה להחזיר את מענקי הקורונה בכלל, או להחזיר את המענקים שקיבלו לפי החוק לסיוע סוציאלי עקב מענקי הקורונה בפרט, להמתין עם השבתם לידי הרשות ולעמוד על זכותם להגיש השגות או עררים על החלטות הרשות שקיבלו. הנכם מוזמנים להיעזר ולהתייעץ עימנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מול רשות המיסים.

 

לקריאת המכתב של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות ברשות המיסים בישראל – לחץ כאן

 

 

‹ חזרה