מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

כדאי לרכוש ציוד לניצול פחת מואץ עד 30.6.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  18.05.2021

כדאי לרכוש ציוד לניצול פחת מואץ עד 30.6.2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

נותר רק עוד כחודש, כדי לנצל את הטבת המס בגין רכישת ציוד לעסקים, שתעמוד בתוקף רק עד ליום 30.6.2021. ההטבה תינתן גם אם הציוד יירכש עד 30.6.2021 אך יתקבל ויופעל בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, ובמפעל תעשייתי אם יופעל תוך תשעה חודשים מיום רכישתו.

בהתאם לתקנות, במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה, ולאור ההתרחשויות הכלכליות האחרונות בארץ ובעולם כתוצאה מהמגפה, נקבע כי נישום הפועל בישראל, יהיה רשאי לבקש, כי על ציוד שנרכש בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד 30 ביוני, יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הדין הקיים .

מתן פחת מואץ בגין ציוד שנרכש לעסק, מגדיל את קצב ההוצאה המוכרת בגין עלות הציוד, על פני מספר שנים קצר יותר. אלא, שהטבה זו רלבנטית רק לגבי עסקים שירכשו ציוד חדש בתקופת ההטבה שהחלה ביום 1.9.2020 ותסתיים עוד כחודש ביום 30.6.2021, ויש להם רווחים מספיקים, כדי שההטבה תפחית להם את המס שיתחייב.

מדובר בהטבה משמעותית. שכן, פחת על רכישת מחשבים שזכאים ברגיל לשיעור פחת של 33% יוגדל ל- 66% וכך גם בהתאמה, לגבי רכישת מלגזות, ציוד אחסנה וציוד אחר. לצורך העניין גם רכישה של מכולות, מנופים וכדומה – תזכה בפחת מואץ. לרבות הכפלת הפחת לגבי ציוד המשמש לעבודה במשמרות שגם כך זכאי לכפל פחת וכעת יהיה זכאי לכפל הכפל.

ביום 15.11.2020 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 במסגרתן נקבע כי כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד לעסק אשר נרכש מיום 1.9.2020 ועד ליום 30.6.2021 (להלן: "התקופה הקובעת").

התקנות קובעות, בין היתר, כי הטבת הפחת המואץ על ציוד אשר נרכש בתקופה הקובעת, מותנית בכל שהציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 30.6.2021, לפי המאוחר מביניהם. הפעלת הציוד במפעל תעשייתי יכולה להיעשות תוך תשעה חודשים.

ההטבה לא תחול על נכס בלתי מוחשי. כגון: על הפחתת מוניטין.

עם זאת לדעתנו, הוא בהחלט יכול לחול לגבי שיפורים במושכר שהם חלק אינטגרלי מהמבנה המושכר, או בגין הוצאות מחקר ופיתוח.

נישום אשר יבחר בניכוי פחת מואץ, בחירתו תחול על כל הציוד אשר נרכש בתקופה הקובעת.

 הטבת פחת מואץ - לא תחול - על רכישת ציוד במקרים מסוימים, כדלקמן:

1.           רכישה מקרוב, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה

2.           רכישה ללא תמורה

3.           רכישה לפי סעיף 85 לפקודה

4.           רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה – שינוי מבנה ומיזוג

5.           נישום אשר קיבל זכות נפט, זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה, לגבי ציוד המשמש לצורך הפעילות    בעדה קיבל את זכות הנפט, הזיכיון או זיכיון המשנה.

שימו לב, כי ההטבה תחול רק בגין ציוד המשמש במישרין לפעילות העסקית של העסק בישראל. ההטבה לא תחול על רכישת נדל"ן, רהיטים ומשאית.

כדאי אפילו להקדים ולחתום על הסכמי הזמנות לרכישת ציוד עד 30.6.2021, ובלבד שהציוד יופעל תוך שלושה חודשים, או תשעה חודשים במפעל תעשייתי.

 

‹ חזרה