îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

הרצאה - סוגיות ופסיקות וועדות ערר - מענקי קורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  26.04.2021

השתלמות בנושא:

מענקי קורונה: 
סוגיות, פסיקות וועדות ערר


רמי אריה, עו"ד ורו"ח
לרישום להשתלמות לחצו כאן‹ חזרה