îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

הקלות במס למשפחות שכולות, לנפגעים ולנכים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  18.04.2021

הקלות במס למשפחות שכולות, לנפגעים ונכים 


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


תמצית הקלות במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין למשפחות שכולות, נפגעים ונכים בכלל, כפי שפורסמו ביום 13.4.2021 לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה, כדלקמן:

 


הקלות במס הכנסה


1.      פטור ממס לנכים – נכים, לרבות, אדם שנפגע במערכות ישראל או בפעולת איבה , והפך עיוור או נכה 100% (ובמקרים מסוימים נכה מעל 89%) זכאי לפטור על הכנסות מיגיעה אישית (עסק, עבודה, פנסיה וכו') או על הכנסות פסיביות (השכרה, דיבידנד, ריבית וכו') ועל הכנסה פסיבית הנובעת מריבית על פיקדון, שמקורו בפיצויים על נזקי גוף, וזאת עד לתקרות ההכנסות הפטורות הנקובות בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. 


2.      פטור ממס על קצבאות - בשל פצעי מלחמה, קצבאות לנפגעי פעולות איבה, קצבאות נכות ושארים מביטוח לאומי ושאינן מביטוח לאומי (עד תקרה), קצבאות אובדן כושר עבודה באופן חלקי, קצבאות לנכה ברגליו להחזקת רכבו, קצבאות לשארי חייל שמת עקב פעולת מלחמה שהוא היה המפרנס שלהם ופיצויים כוללים על מוות או חבלה.


3.      זיכוי מס בגין ילדים שנפגעו - זכאים להקלות במס מי שמטפלים בילד משותק, עיוור או שנפגע פגיעה נפשית קשה כתוצאה מפעולת איבה. 


4.      זיכוי מס לאלמנות/אלמנים - הקלה במס לאלמנים ואלמנות של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה שיש להם ילדים מתחת לגיל 19, שלא נישאו בשנית.  


5.      זיכוי מס בגין הוצאות הנצחה - הקלה במס למי שהיו לו הוצאות להנצחת זכרו של בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, גיס או חתן, שהיה חייל או שוטר שנספה במערכה או חלל פעולות איבה.

 


הקלות במיסוי מקרקעין


כל המפורטים מטה, זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים, לשם שיכונם:  


1.      נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ – 19%.


2.      נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ – 19% ובן משפחה של נפגע לפי החוק, שנפטר עקב פעולת האיבה הזכאי לתגמול ויתום עד גיל 40.


3.      בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), הזכאי לתגמולים (כולל הורה ואלמנה שאינם זכאים לתגמולים בשל גיל או שיעור הכנסות ויתום עד גיל 40).


אם מדובר בדירה יחידה של  הזכאי להקלה, שנרכשה מיום 6.12.2016 ואילך בסכום שאינו עולה על 2.5 מילון ₪, ישנה זכאות לשילוב בין המדרגה הראשונה החלה ברכישת דירת מגורים יחידה לכלל הציבור לבין ההקלה לפי התקנה. כלומר עד לסכום של 1,747,865 ₪ (נכון לשנת 2021) לא ישולם מס רכישה ועל היתרה ישולם מס בשיעור 0.5%. ואם הדירה שנרכשה היא בסכום העולה על 2.5 מילון ₪, שיעור מס הרכישה יעמוד על 0.5% על כל סכום הרכישה.


ההקלה, כאמור, תינתן פעמיים בחיים בלבד.

 

נבהיר כי האמור לעיל הינו מידע כללי והזכאות להקלה תקבע בהתאם להוראות החוק ותקנות מס הרכישה.

 


נא שימו לב כי ניתן לתבוע את ההקלות במס הכנסה, באופן רטרואקטיבי :


במס הכנסה
- עד שש שנים משנת המס הראשונה בגינה מגיעה ההקלה.


במיסוי מקרקעין
- בתוך ארבע שנים מהמועד בו הוצאה שומת המס האחרונה, או אף מאוחר יותר בנסיבות מסוימות.

 

 

‹ חזרה