îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

הסדר מיוחד לפריסת חובות מע"מ עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  03.03.2021

הסדר מיוחד לפריסת חובות מע"מ עקב הקורונה


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


ביום 2.3.2.21 פורסמה הודעת רשות המיסים בדבר מתן הסדרי פריסת תשלומים בגין דיווחי מע"מ שייעשו בשנת 2021.


בהתאם להודעה, הרי בהמשך למהלכים שנקטה רשות המיסים במטרה לסייע לציבור העוסקים בהתמודדות עם הקשיים החריגים שנוצרו בעקבות משבר הקורונה, הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור דוחות מע"מ התקופתיים שיוגשו בגין תקופות הדיווח עד יוני 2021.


נקבע כי יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע"מ לתקופות 1-2/2021, 3-4/2021, 5-6/2021, וזאת לגבי עוסקים, אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר 2020 ירד בשיעור העולה על 25% לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר 2019). 


תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יהא ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים, ובלבד שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום 31.12.2021. הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז.  


לדוגמה, הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה 1-2/2021 יכלול 10 תשלומים לכל היותר. ככל שהסדר הפריסה יחול לגבי הדוחות התקופתיים 3-4/2021, 5-6/2021 - מספר התשלומים יפחת בהתאמה, כאשר התשלום האחרון יהיה לא יאוחר מיום 31.12.2021.


יצוין, כי גם לגבי עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות, וכן לגבי עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים, הונחו משרדי המע"מ לפעול ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים. 

‹ חזרה