îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

החשיבות בניסוח מדויק של הסכם פשרה עם פקיד השומה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  24.02.2021

החשיבות בניסוח מדוייק של הסכם פשרה עם פקיד השומה


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


הסכם פשרה עם פקיד השומה הינו הסכם אשר חלים עליו דיני החוזים  ובקבלו תוקף של פסק דין אף מדובר במעשה שיפוטי. על כן, פתיחתו מחדש תעשה רק במקרים נדירים וטענה לפגם בכריתתו תיבחן בזהירות יתרה מאחר ומדובר בהסכם שנועד לסיים את המחלוקת, כאשר כל צד "קונה סיכון" וההנחה היא כי הצדדים שקלו היטב את ההסכם טרם כריתתו.


בעניןין מחרוס סייד (ע"מ 26840-10-19, מחרוס סייד אחמד נגד רשות המיסים, ניתן ביום 3.2.2021), הגיש מחרוס ערעור על שומת התשומות שנקבעה לו ועל קנס אי ניהול ספרים כדין שהוטל עליו. בין מחרוס לבין רשות המיסים נחתם הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.


בהסכם הפשרה סוכם על סכום המס שישלם מחרוס. עוד נקבע, כי "לגבי הקנסות שמורה למערער הזכות לפנות בבקשה לביטול הקנסות והיא תישקל בהתאם לשיקול הדעת של פקיד השומה".


משלא בוטלו הקנסות, פנה מחרוס לבית המשפט בבקשה כי יורה לבטל את קנס אי ניהול ספרים שהוטל עליו לאור הסכם הפשרה. בית המשפט פסק, כי לא עולה מהאמור בהסכם הפשרה כי הקנס יבוטל, אלא רק שמירת הזכות לפנות לפקיד השומה בבקשה לביטולם.


לאור זאת פנה מחרוס בבקשה לבטל את פסק הדין שנתן תוקף להסכם הפשרה כולו בטענה, כי השארת הקנס מרוקנת מתוכן את הסכם הפשרה.


בית המשפט קבע, כי בהתאם להלכה הפסוקה במתן פסק דין שניתן בהסכמה והוסכם כי הוא יהיה סופי ויסיים את המחלוקת בין הצדדים, הרי שאין לפתוח אותו אלא במקרים נדירים לאור החובה לכבד הסכמים. לאור עקרון סופיות הדיון והאינטרס הציבורי המחייב לפעול לשם עידודן של פשרות, הרי ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה יעשה רק במקרים בהם קיימים טעמים כבד משקל שיצדיקו זאת.


עיון בהסכם מעלה, כי אין בו כל אמירה לפיה הוא כולל ביטול של הקנס או כי הסכומים עליהם סוכם כוללים גם את תשלום הקנס. נקבע, כי מחרוס לא הצביע על טעמים אשר יש בהם להצדיק ביטול של הסכם הפשרה אלא מנסה לבצע מקצה שיפורים. העובדה כי טען בערעור כי ניהל פנקסיו כדין אינה משנה מהאמור בהסכם הפשרה שהוא צד לו.


לפיכך נמליץ להקפיד מאד בניסוח הסכם פשרה עם רשות המיסים, כך שיציין בדיוק את ההסכמות אליהם מגיעים ולא להשאיר פרטים לשיקול דעת לא ברור עתידי. 


‹ חזרה