îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

ביצוע גביית חוב מס בדרך עקיפה של עיקולים בלבד

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  24.02.2021

ביצוע גביית חוב מס בדרך עקיפה של עיקולים בלבד


רמי אריה, עו"ד ורו"ח


לפעמים קורה שהנישום אינו יכול לשלם את חובות המס בהם הוא חייב. במקרה כזה, ראויה גישה של אורך רוח וחסד כלפי חייב המס, כך שלא תיפגע אפשרותו לכלכלה בסיסית. ודאי כאשר הנישום מבקש למצות עד תום את האפשרויות שלו להגשת ערעור,   גם בערכאה השנייה לבית המשפט העליון.


בעניין מוניות הנשיא, ניתן ביום  31.12.2020 פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי (ע"מ 28658-11-15), בנוגע לשומות מס עסקאות לפי מיטב שפיטה, ושומת מס תשומות. מדובר בשותפות של תחנת מוניות ששניים מחבריה (כוכבי ותשובה) היו רשומים באיחוד עוסקים. תחנת המוניות גבתה מלקוחות עבור שירותי הסעה והוציאה בגין התמורה חשבוניות מס. מרבית התמורה הועברה לנהגי המוניות בפועל.


במקום לקבל מנהגי המוניות חשבונית מס בגינן, תוכל לנכות את מס התשומות בגין השירות עליו שילמה להם, הוציאה השותפות חשבונית זיכוי בגובה הסכום שהועבר לנהגים. באופן זה דיווחה למע"מ רק על ההכנסה נטו המהווה את העמלות שלה, כאשר היא מזכה את עצמה במס התשומות מבלי שקיבלה חשבונית מס מנהגי המוניות.


מנהל מס ערך מוסף פסל את ספרי השותפות, הוציא לשותפות שומת עסקאות על מיטב השפיטה, הטיל עליה קנסות, בלי להכיר בחשבוניות הזיכוי שהוצאו על ידה וקבע לה מס לתשלום של כ 2.5 מיליון ₪. בנוסף הוצאה לשותפות שומת מס תשומות בגין הוצאות שהמע"מ בגינם נדרש ללא חשבוניות מס. מנהל מס ערך מוסף הטיל את האחריות לכך על שני השותפים הרשומים כוכבי ותשובה.


הערעור שהוגש על ידם לבית המשפט המחוזי נדחה ברובו. תוך קביעה כי היה על השותפות לדוח על מלוא מחזור העסקאות שגבתה ומנגנון הוצאת חשבוניות הזיכוי אינו כחוק. עם זאת התקבלה הטענה, כי סביר שחלק מנהגי המוניות כן דיווחו על הכנסותיהם למע"מ, והעבירו את המס  הנגזר מהן למדינה.


נפסק, כי גביית המס תיעשה משני השותפים, כוכבי ותשובה הרשומים באיחוד עוסקים. על אף הראיות, לפיהן בשותפות יש שותפים נוספים באותו מעמד. מתוך התחשבות במצבם האישי של השותפים הרשומים במע"מ הפחית בית המשפט את החיוב במס והקנסות בכ - כמיליון ₪.


ביום 26.1.2021 הגישה השותפות בקשה לעיכוב ביצוע של גביית המס, לאור כוונתה להגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בנימוקים לבקשת עיכוב הביצוע הוסבר מצבם הקשה של כוכבי ותשובה שבקושי מקיימים את מחייתם הבסיסית, כך שגבייה בפועל אפילו של מקצת החוב אינו אפשרי וראוי לאפשר לכוכבי ותשובה את הסיכוי, שמא בבית המשפט העליון ימצא פתרון משפטי מוצדק יותר בדבר חיובם.


בית המשפט המחוזי פסק, כי בעוד בהגשת השגה או ערעור לבית המשפט המחוזי עומדת לנישום הזכות שלא לשלם את המס השנוי במחלוקת, הרי שזכות זו לא קיימת לאחר שהיה לנישום את יומו בבית המשפט, אף אם ברצונו לערער לבית המשפט העליון (בית המשפט הפנה לסעיפים 85, 91 לחוק מע"מ).


מתוך שקילת סיכויי הערעור ומאזן הנוחות, דחה בית המשפט את בקשת עיכוב הביצוע. הן כי כבר הלך כברת דרך לקראת כוכבי ותשובה בפסק דינו, בדרך של  הקטנת השומות והן כי דווקא מצבם הקשה מטה את מאזן הנוחות לטובת מנהל מע"מ, לאור דלות יכולתם לשלם את החוב, אשר לא תשתפר עם חלוף הזמן, בעוד אין ספק כי המדינה תוכל להחזיר להם כספים ככל שהערעור לעליון יתקבל.


מנהל מע"מ הציג עמדה מרוככת לפיה הוא ינסה ראשית להפנות את מאמצי הגבייה כלפי השותפות הרשומה "מוניות הנשיא" ורק לאחר מכן באופן אישי נגד כוכבי ותשובה.


בית המשפט קבע כי ראוי לשקול, כל עוד מתנהל ערעור לבית המשפט העליון, לכוון את פעולות הגבייה להבטחת הגבייה ולא לגבייה בפועל, זאת בדרך של הטלת עיקולים או שעבודים על נכסים בעלי ערך ככל שיש כאלה, כדי למזער את הפגיעה במקורות הכספיים המשמשים את כוכבי תשובה לשם מחייתם הבסיסית.


נציין, כי זו היא גישה ראויה בייחוד במקרים בהם מתמוטט כל עולמם של נישומים, אף שאין עוררין למצבם הכלכלי, שכן לצד החובה לשלם מיסים קיימת הזכות לחיים בכבוד. לא לגבות מהם את המס באופן ישיר, אלא להסתפק בהטלת שעבודים ועיקולים רישומיים בלבד על נכסיהם.

‹ חזרה