מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

זהירות בפטור ממס שבח בהעברת דירה אגב גירושין

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  13.01.2021

זהירות בפטור ממס שבח בהעברת דירה אגב גירושין 


רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 
בן זוג שקיבל דירה בפטור מס שבח אגב גירושים, צריך להיזהר ולא למכור אותה בטרם חלפו 18 חודשים מהמועד שהוא ו/או בן הזוג השני היו בעלי בדירה, כדי לקבל את הפטור ממס שבח המגיע במכירת דירת מגורים יחידה.


תקופת ההחזקה בחלק מדירה שהיה בבעלות בן זוג, ואשר הועבר לבת הזוג במסגרת פסק דין לגירושין, תיחשב כתקופת החזקה על ידי בת הזוג, ותיכלל במניין 18 חודשי ההחזקה הנדרשים לשם קבלת פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה.


במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע בסעיף 49ב(2), כי תנאי לפטור ממס במכירת דירת מגורים יחידה, הינו כי המוכר החזיק בדירה לפחות 18 חודשים לפני מועד מכירתה.


בהחלטת מיסוי בהסכם 1609/21
, נדון עניינם של בני זוג, אשר רכשו דירת מגורים וגרו בה ביחד עד שהתגרשו. האישה המשיכה לגור בדירה גם לאחר הגירושין.


במסגרת הסכם גירושין, אשר אושר בפסק דין אשר ניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, הועברה הבעלות בדירה במלואה לאישה, על פי הוראות סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. כך שעם אישור הסכם הגירושין, האישה הפכה להיות הבעלים היחידה בדירה והיא דירתה היחידה.


לפי סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין, העברת זכויות במקרקעין בין בני זוג הנעשית, על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, אינה בגדר מכירה. על כן בן הזוג המקבל, נכנס בנעלי בן הזוג המעביר, כך שכאשר ימכור את זכות המקרקעין שהועברה אליו, יהיה שווי הרכישה ויום הרכישה של הזכות שהועברה כפי שהיו נקבעים לאותו בן זוג שהעביר את זכות המקרקעין.


האישה ביקשה למכור את הדירה באופן מידי ולנצל את הפטור ממס שבח לדירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין.


במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי במניין 18 החודשים לשם קבלת פטור ממס, תיכלל גם התקופה שבה התגוררה האישה בדירה יחד עם בן זוגה לפני הגירושין. בנסיבות בהן הדירה הועברה בשלמות לאחד מבני הזוג לפי סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין ומאחר ובני הזוג גרו בדירה מעל 18 חודשים טרם הגירושין, הרי שמתקיים תנאי הבעלות של 18 חודשים לשם הזכאות לפטור ממס במכירת דירת ממגורים יחידה.


אך זהירות, בהתאם להחלטת המיסוי עולה כי אם שני בני הזוג היו בעלים של הדירה ביחד או לחוד, פחות מ- 18 חודשים, בן הזוג שקיבל אותה אגב הגירושין, לא יכול לקבל את הפטור במכירה בטרם יחלפו 18 החודשים.‹ חזרה