îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

חוזר מקיף - היערכות לשנת 2021 ולסיום שנת 2020

רחל אפרתי רו"ח (משפטנית)  |  31.12.2020

חוזר מקיף - היערכות לתחילת שנת 2021 ולסיום שנת 2020 


רחל אפרתי רו"ח, משרד רואי חשבון אפרתי (עורכי דין)


‹ חזרה