מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  15.10.2020

הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום 2.8.2020 חוזר בדבר הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה, לאור תיקוני החקיקה שפורסמו בהוראת שעה, אשר תוקפן בתקופה מיום 28.6.2020 ועד 31.10.2021.

הוראה השעה כוללת הוספת הקלות חדשות אשר יכנסו לתוקף מיום 1.8.2020, בין היתר, קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה, הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד, ביטול הפחתת דמי האבטלה מהיום ה- 126 ותשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית.

כמו כן, הוראת השעה כוללת גם הארכה של תיקונים קיימים, בין היתר, הארכת זכאות לדמי אבטלה למי שהסתיימו לו ימי הזכאות, המשך קיצור תקופת אכשרה המזכה במחצית ימי הזכאות, המשך מניעת כפל קצבאות מול דמי אבטלה, ביטול ניכוי חמישה ימי המתנה החל מהפעם השנייה, תשלום דמי אבטלה ללא התייצבות בשירות התעסוקה.

להלן פירוט עיקרי התיקונים בהוראת השעה:

1.    הארכת שנת האבטלה - החוק מאריך את הזכאות לקבלת דמי אבטלה עד תום התקופה הקובעת בתנאים מסוימים . כך, בין היתר, מובטלים אשר ניצלו את מכסת ימי האבטלה עד ליום 1.3.2020, ועבודתם הופסקה במהלך התקופה הקובעת ובתוך שנת האבטלה, שנת האבטלה תוארך עד ל- 30.6.2021.

2.   ניכוי 5 ימי המתנה – ע"פ חוק, בכל 4 חודשי התייצבות רצופים, מנוכים 5 ימי המתנה מתשלום דמי אבטלה. בהתאם להוראת השעה, החל מחודש יוני 2020 ימי ההמתנה ינוכו רק בתאריך התביעה (בפעם הראשונה) ולא מעבר לכך, עד ליום 30.6.2021.

3.     תקופת אכשרה מקוצרת – קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה הורחבה כך שהיא חלה על כל מי שפוטר או הוצא לחל"ת בין 1.3.2020 ועד 30.6.202. כמו כן,   ימי שירות מילואים יובאו בחשבון לצורך בדיקת תקופת אכשרה מקוצרת.

4.    גובה דמי האבטלה כתלות באחוז האבטלה במשק - כששיעור המובטלים יהיה גבוה מ- 10% תשלום דמי האבטלה יימשך כרגיל. כששיעור המובטלים יהיה בין 7.5%-10% תשלום דמי האבטלה יופחת לאחר 30 יום וישולמו דמי אבטלה בשיעור של  90%. כששיעור הבלתי מועסקים יקטן מ-7.5%, בחלוף 30 יום, יבוטלו כל ההקלות המפורטות בחוזר.

5.    קיצור תקופת החל”ת המזכה בדמי אבטלה – מי שהוצא לחל"ת ב- 1.8.2020 יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות, במקום 30 ימים.

 

‹ חזרה