מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

הוצ' פיתוח תכנה מוכרות לפי חוק עידוד השקעות הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  08.09.2020

הוצאות פיתוח תוכנה מוכרות לפי חוק עידוד השקעות הון

 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

הוצאות חברה בגין פיתוח מודולים והתאמות פלטפורמה טכנולוגית ללקוחות, אשר נרשמו בדוחות הכספיים של החברה בעלות המכר, אך בפועל מהוות הוצאות פיתוח, ייחשבו הוצאות מחקר ופיתוח לצורך עמידה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף"  לפי חוק עידוד השקעות הון.

כך לפי החלטת מיסוי מס' 3569/20 אשר פורסמה ביום 25.8.2020, בנושא הוצאות מחקר ופיתוח המסווגות בעלות המכר בדו"ח הכספי – החלטת מיסוי בהסכם.

החלטת המיסוי עוסקת בחברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המהווה פלטפורמה טכנולוגית בתחום הביטוח הכללי (ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח ימי ואוורירי, ביטוח נסיעות לחו"ל וכולי).

הפלטפורמה הטכנולוגית מהווה תוכנת בסיס לכלל הלקוחות, ועל בסיס הפלטפורמה החברה מפתחת מודלים נוספים בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח. ההתאמות הייחודיות לעל לקוח כוללות כתיבת קודים ואלגוריתמים ע"י צוות הפיתוח של החברה.

הידע והקניין הרוחני אשר נוצר כתוצרה מעבודות הפיתוח לצורך התאמת הפלטפורמה הינו בבעלות החברה בלבד, והיא רשאית לתת בו זכות שימוש ללקוחות נוספים.

בהתאם לתקן חשבונאי IFRS 15/ ASC 606 , החברה רושמת בדוחותיה הכספיים את הוצאות הפיתוח בגין התאמת הפלטפורמה בסעיף עלות המכר, מאחר והפיתוח מבוצע לפי דרישת הלקוח ועל אף העובדה שהבעלות על התוצרים נותרים בידי החברה.

לפיכך, חלק משכר עובדי המו"פ העוסקים בפיתוח המודולים והתאמות נרשם כחלק מעלות המכר ולא כחלק מהוצאות המו"פ של החברה.

החברה ביקשה לאשר כי ההוצאות בגין פיתוח המודולים וההתאמות אשר נרשמו בדוחות הכספיים של החברה בעלות המכר, אך בפועל מהוות הוצאות פיתוח, ייחשבו הוצאות מחקר ופיתוח לצורך עמידה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", בהתאם לסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי לצורך בדיקת עמידת החברה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק, ובהתאם לפסקה 1 בסעיף 4.1.2 לחוזר מס הכנסה מס' 9/2017 שעניינו "תיקון 73 לחוק עידוד", לעניין הוצאות מו"פ שסווגו בעלות המכר בדוח הכספי, יש לבחון בכל שנת מס את מהות הפעילות נשואת הוצאות אלו ובדגש על היותה פעילות מו"פ והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בנושא.

כמו כן, בהחלטת המיסוי נקבע, כי הוצאות החברה אשר סווגו בעלות המכר מהוות הוצאות מו"פ, בכפוף להתקיימות העובדות עליהן הצהירה החברה.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

‹ חזרה