מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

הארכת מועדים בהליכי מס עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  20.08.2020

הארכת מועדים בהליכי מס עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בעקבות משבר הקורונה, אושרו הארכות מועדים להוראות שונות הקבועות בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין. הכוללות, בין היתר, אורכות להגשת השגות, ערערים, ערעורים, בקשות לעיון חוזר, הוצאת שומה, החזר מס תשומות עודף, תיקוני שומות, הקטנת שעורי מקדמה בעסקאות מקרקעין, הקלות במס רכישה ומס שבח ועוד.

 ביום 21.7.2020 פורסם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נקיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף – 2020 . שימו לב לתקופות השונות ולתנאים אשר נקבעו בו.

התקופה הקובעת, החלה בין התאריכים 22.3.2020-31.5.2020, לא תבוא במניין, במידה ומועד תחילת התקופה חלה לפני תום התקופה הקובעת, ומועדי סיומן חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

להלן סקירה קצרה של הסעיפים הרלוונטיים בפקודת מס הכנסה, חוק מע"מ וחוק מיסוי מקרקעין לתקופה הקובעת שבין התאריכים 22.3.2020-31.5.2020:

פקודת מס הכנסה:

1.    סעיף 66א(א)(2) – תקופת 30 הימים להגשת השגה על ידי אחד מבני הזוג, לאחר קבלת החלטה בהשגה לבן הזוג השני.

2.    סעיף 119א(ו) רישה –תקופת 21 הימים להגשת השגה על החלטה לגבות חוב מס לפי סעיף 119 .

3.  סעיף 130(א)(2) – לעניין הגשת ערר תוך 3 חודשים במידה ודחה המנהל את בקשת הנישום לשינוי מהוראות (ניהול ספרים) החלות עליו.

4.  סעיף 130(ד)(1) – תקופת 30 הימים להגשת ערר לוועדה לקבילות פנקסיםעל ההחלטה לפסילת ספרים.

5.   סעיף 130(יא)(2) - תקופת 30 הימים להגשת בקשה לעיון חוזר, ותקופת 60 הימים להגשת ערעור ממתן ההחלטה, על קביעת פנקסים כבלתי קבילים עקב שימוש בחשבונית פיקטיבית,  השמטת הכנסה מהותית, או ניכוי הוצאה פרטית.

6.     סעיף 145(א)(2) - תקופת 4 שנים להוצאת שומה ממסירת הדו"ח השנתי.

7.    סעיף 145ב(א)(1) רישה – תקופת 30 הימים להגשת בקשה לעיון חוזר על קביעת פקיד השומה כי הפנקסים בלתי קבילים, בגין אי רישם תקבול.

8.  סעיף 147(א)(2) – סמכות המנהל תוך תקופה של שנה מיום הרשעה או מיום תשלום הכופר לערוך חקירה ולהוציא צו.

9.       סעיף 150(א) - תקופת 30 הימים להגשת השגה על שומה.

10. סעיף 152(ג) - תקופת 4 השנים מתום שנת המס בה הוגש הדו"ח, או תקופת שנה מיום הגשת השגה, אם לא הושג הסכם או לא הוצא צו ע"י פקיד השומה, יראו את ההשגה כהתקבלה אוטומטית.

11.  סעיף 167(א) - תקופת 4 השנים מתום שנת המס בה הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון, להוצאת שומת ניכויים לפי השפיטה.

12.   סעיף 168 רישה – תקופת השבועיים להגשת השגה על שומת ניכויים.

 

חוק מע"מ:

1.   סעיף 39(א)(1) – עיכוב של 90 ימים להחזר מס תשומות עודף לעוסק שלגביו הורה המנהל לבדוק את פנקסיו.

2.   סעיף 39(א)(2) -   עיכוב של 180 ימים להחזר מס תשומות עודף לעוסק שלגביו המנהל או המשטרה החלו בחקירה בחשד לביצוע עבירה על חוק מע"מ.

3.   סעיף 64(ב) – בחלוף תקופת 90 הימים יראו את הבקשה שהוגשה למנהל כנדחית.

4.   סעיף 77(ב) – תקופת 5 השנים לאחר הגשת הדו"ח להוצאת שומה לפי השפיטה. במקרה של הרשעה/תשלום כופר תקופת 10 שנים לאחר הגשת דו"ח להוצאת שומה לפי מיטב השפיטה.

5.      סעיף 79(א) – תקופת 5 השנים לתיקון שומה ביוזמת המנהל או לבקשת העוסק.

6.    סעיף 79(ב) – תקופת 7 השנים לתיקון שומה במקרה של הרשעה או תשלום כופר בשל מעשה שיש בו כוונה להתחמקות מתשלום מס.

7.    סעיף 82(א) - תקופת 30 יום להגשת השגה על שומת מע"מ.

8.  סעיף 82(ד) - תקופת שנה להחלטת המנהל בהשגה, שלאחריה יראו את ההשגה כהתקבלה אוטומטית.

9.   סעיף 95(ב) - תקופת 30 הימים להגשת ערעור לביהמ"ש או ערר לוועדה לקבילות פנקסים בגין הטלת קנס.

 

חוק מיסוי מקרקעין:

1.  סעיף 15(ה)(1) – הגשת בקשה לקטנת שעורי מקדמה אשר הוגשה עד למועד הקבוע להגשת הצהרה.

2.     סעיף 15(ה)(2) – תקופת 20 הימים להגשת בקשה להקטנת המקדמה.

3.  סעיף 15(ו)(1) – תקופת 14 הימים להגשת בקשה לבחינת החלטת המנהל להקטנת המקדמה, ותקופת 45 הימים של המנהל למתן תשובה לבקשה.

4.  סעיף 49י(א)(7) - תקופת 30 הימים לדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת אופציה.

5.   סעיף 49כא(א) - תקופת 30 הימים להודעה למנהל מיסוי מקרקעין ע"י היזם על כל הסכם מכירה במתחם פינוי בינוי.

6.  סעיף 49לב2(א) – תקופת 30 הימים למסירת הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על מכירת דירה במסגרת תכנית לחיזוק בדרך של הריסה (תמ"א 38).

7.  סעיף 75א - תקופת 30 הימים למסירת הודעה על מכירת נכס שיום המכירה מותנה בתנאי עתידי לפיו יוגדלו אפשרויות ניצול של זכות לפי תכנית

8.   סעיף 78 - התקופה שניתנה למנהל מיסוי מקרקעין להוצאת שומה לרוכש/למוכר זכות במקרקעין (לאשר/ שומה לפי מיטב השפיטה/ לתקן טעות בחשבון)

9.       סעיף 85 - תקופת 4 השנים לתיקון שומה ביוזמת המנהל או לבקשת החייב במס

10.   סעיף 85א - תיקון שומה בשינוי מבנה.

11.   סעיף 87 - תקופת 30 הימים להגשת השגה על שומה, והתקופה למתן החלטה בהשגה

12. סעיף 88 - תקופת 30 הימים להגשת ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין בהשגה

 

בנוסף, נקבעו הקלות נוספות להוראות בחוק מיסוי מקרקעין, אשר לגביהן נקבעה תקופה קובעת שונה, החלה בין התאריכים 1.3.2020-1.10.2020, אשר לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה.

להלן סקירה קצרה של הסעיפים הרלוונטיים בחוק מיסוי מקרקעין, לתקופה הקובעת שבין התאריכים 1.3.2020-1-10.2020:

1.   סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) – התקופה למכירת דירה ישנה לצורך תשלום מס רכישה על דירה נוספת כדירה יחידה

2.  סעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) – תקופת 18 החודשים ממועד השלמת בנייה לרוכש אשר מכר דירה בקבוצת רכישה.

3.  סעיף 9(ג1ג)(4)(ב) – תקופת שנתיים לעלייה לישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק מיום רכישת דירה, כדי להיחשב תושב ישראל לעניין מס רכישה

4.    סעיף 49ג(1) יראו את הדירה הנמכרת כדירת מגורים יחידה בבעלות המוכר אם יש לו בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים אשר נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-18 החודשים שקדמו למכירה. למידע נוסף, ראו מאמרנו בנושא "הארכת הקלות במס רכישה ובמס שבח בהחלפת דירות מגורים" .

5.    סעיף 49ה – תקופת 12 חודשים למכירת דירה נוספת לצורך עמידה בתנאי הסעיף לקבלת פטור חד פעמי ממס במכירה.

 

 

‹ חזרה