îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

מענק כספי למעסיקים שיקלטו עובדים במקום העבודה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  03.06.2020

מענק כספי למעסיקים שיקלטו עובדים במקום העבודה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

כדי לזרז את חזרתם של העובדים לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, ביום 1.6.2020 פורסמה הצעת חוק מענק עידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 , מטעם משרד האוצר, אשר מטרתה להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתה.

מענק זה יפחית את עלויות העסקת העובדים בתקופה בה אין וודאות בשווקים ויתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים.

זאת לאחר שביום 27.1.2020 הכריז שר הבריאות, בהתאם לסמכותו בפקודת בריאות העם, כי המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטייה סכנה חמורה לבריאות הציבור. על כן, הוטלו הגבלות משמעותיות, בין היתר, על פתיחת מקומות עבודה ועל התייצבות של עובדים במקומות עבודתם.

בעקבות זאת, מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחל"ת או לחילופין פיטרו את עובדיהם.

בהתאם להצעת החוק דנן, מוצע כי המענק יינתן רק אם העובד ישתכר לפחות 3,300 ₪, וזאת כדי לכלול גם עובדים במשרה חלקית לתוך מעגל התעסוקה.

כדי לוודא רציפות העסקה של העובד ולשמר את תעסוקתו, מוצע לחלק את סכום המענק ל-4 פעימות, בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 ועד ספטמבר 2020.

עובד יזכה את המעסיק במענק, אם העובד התקבל לעבודה, או ישוב מחל"ת לתקופה העולה על 30 ימים, החל מחודש יוני 2020, וזאת עד ליום ה- 15 בחודש עבורו מתבקש המענק, ועבד לכל הפחות עד לסוף אותו החודש.

סכום המענק המוצע, בהתאם להצעת החוק, בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, בעד עובד אשר מועד תחילת עבודתו יהיה בחודש יוני 2020, יהיה בגובה 1,875 ₪.

מעסיק אשר קלט עובד מזכה בחודש מאי 2020, יהיה זכאי למענק חודשי נמוך יותר, בגובה של 875 ₪.

באשר לעובד אשר הועסק אצל שני מעסיקים או יותר, מוצע לקבוע כי המענק בגינו יינתן למעסיק המשלם בעבורו שכר גבוה יותר, בהתאם להצהרת העובד. זאת, כדי למנוע מצב בו ייאלץ העובד לקבוע מי ממעסיקיו יהיה זכאי למענק.

המענק ישולם על ידי רשות המסים, ישירות אל חשבון הבנק של המעסיק שאת פרטיו אישר בעת הגשת הבקשה. במידה ושולם למעסיק מענק בסכום העולה על סכום המענק אשר הוא זכאי לו, יהיה עליו להחזירו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום.

סכום המענק לא יהיה חייב במס ערך מוסף.

על החלטת מנהל שירות התעסוקה למתן מענק, ניתן יהיה להגיש ערר לוועדת ערר של דן יחיד, אשר תדון בהתאם להוראות חוק בתי דין מנהליים, בשינויים המחויבים. הגשת הערר מותנית בפנייה מקדימה למנהל שירות התעסוקה לתיקון קביעתו לעניין הזכאות או לעיון חוזר בדרישה להחזר תשלום יתר.

שימו לב, כי ייתכנו שינויים בהצעת החוק דנן, במסגרת הליכי אישור החוק בכנסת.

 

 

לצפייה בהצעת החוק המלאה – לחץ כאן

 

 

 

 

 

‹ חזרה