îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

לבדוק היטב את הרשום בדוחות כספיים בטרם הגשתם

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  23.02.2020

לבדוק היטב את הרשום בדוחות כספיים

בטרם הגשתם לפקיד השומה  

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

דוחות כספיים אשר מגיש אדם לפקיד שומה, הם בבחינת הודאה שלו בעובדות המפורטות בהם. לכן, גילוי טעות בדיעבד בדוחות הכספיים לא תמיד תאפשר את תיקון הטעות. עדיף שהדוחות הכספיים ייבחנו היטב מראש בטרם הגשתם לפקיד השומה. כגון: בעניין סיווג נכסים כשוטפים או קבועים, רישום וסיווג הכנסות, הוצאות, הפרשות ועתודות וכדומה. 

בעניין צ.י.א הסעות (ע"מ 21475-05-17 צ.י.א הסעות ומאפה בע"מ נ' הממונה האזורי מע"מ תל אביב 2, ניתן ביום 1.1.2020) נדונו דוחות החברה שהוגשו לפקיד השומה, אשר היו גבוהות בכ-3 מיליון ₪ מסך העסקאות עליהן דיווחה בתקופה הרלוונטית לממונה מע"מ. לטענת צ.י.א הסעות, פער זה נובע לטענת החברה מטעות של רואי החשבון שהעסיקה ואשר הגישו עבורה את הדוחות לפקיד השומה.

קשיי ההוכחה הניצבים בפני צ.י.א הסעות התגברו עוד יותר, לאור העובדה כי תוך כדי ניהול ערעור זה וכשהיא מלווה באנשי מקצוע חדשים ששכרה, חתמה צ.י.א הסעות על הסכם פשרה עם פקיד השומה, במסגרתו אישרה כי הכנסותיה גבוהות עוד יותר מאלה עליהן דיווחה מלכתחילה.

צ.י.א הסעות, עוסקת בשלושה תחומים: הסעות, חלוקת דברי מאפה ושירותי ניקיון – משק בית. במהלך שנת 2014, תוך כדי הכנת הדוחות הכספיים לשנים 2011 ,2012 ו-2013, נוכחו לדבריהם רואי החשבון של החברה, כי צ.י.א הסעות לא הנפיקה חשבוניות מס בגין מלוא הכנסותיה בכל אחת מהשנים.

רואה החשבון ויועץ המס המליצו כי יוגשו דוחות לפקיד השומה בהתאם לנתונים אשר התגלו, כך שהדוחות יכללו את מלוא ההכנסות שהפיקה צ.י.א הסעות. ההפרש בין הדיווחים לפקיד השומה לבין הדיווחים לממונה מע"מ בשנים האמורות, עלה לסך של 2,932,118 ₪.

אנשי המקצוע הבהירו לצ.י.א הסעות כי עליה לשלם לממונה מע"מ בגין העסקאות שלא דווחו. בעקבות כך, במהלך שנת 2014 הוציאה צ.י.א הסעות חשבוניות מס שמטרתן צמצום ההפרש בדיווח. סך החשבוניות "המתקנות" שהוצאו בשנת 2014, הוא 510,000 ₪.

לאור הפרשי הדיווח בין ההכנסה אשר דווחה לפקיד השומה לבין העסקאות אשר דווחו לממונה מע"מ, חשדו של ממונה מע"מ התעורר, מה שהוביל לבדיקה ולהוצאת מספר שומות.

לטענת צ.י.א הסעות, קלסרי הנהלת החשבונות הוחזקו בנגרר השייך לה, אשר הוחנה בחנייה של קניון הזהב בראשון-לציון. הנגרר נגנב, ועמו הקלסרים בהם החומר החשבונאי לשנים 2011 - 2013. צ.י.א הסעות הציגה דיווח למשטרה אודות הגניבה.

טענה מסוג זה מעוררת באופן טבעי חשד. מעבר להצגת תלונה שהוגשה במשטרה, צ.י.א הסעות לא הציגה כל ראיה חיצונית, אודות המקום בו אוכסנו הקלסרים כמו גם אודות אירוע הגניבה. לפיכך, בהעדר ראיות של ממש, יש מקום לראות בצ.י.א הסעות אחראית לכך שספרי החשבונות אינם בנמצא .

ביהמ"ש קבע, כי דוחות כספיים אשר מגיש אדם לפקיד השומה, הם בבחינת הודאה שלו בעובדות המפורטות בהם. על המבקש לטעון כנגד דיווחיו שלו עצמו, ראוי כי יוטל נטל ראייתי כבד למדיי.

צ.י.א הסעות חתמה עם פקיד השומה על הסכם פשרה, תוך כדי ניהול ערעור זה, בו הסכימה כי יש להגדיל את הכנסותיה בשנות המס שבמחלוקת. צ.י.א הסעות טענה כי חתמה על ההסכם מתוך חוסר רצון להיאבק עם פקיד השומה בבתי משפט. אולם, אין בכך כדי לשלול מההסכם שנחתם באופן חופשי ומרצון, את המשמעות שיש לייחס לו.

משמעות הדברים היא כי צ.י.א הסעות, המלווה ביועציה שהם מומחים בתחום המסים, הגיעה למסקנה כי מוטב לה להסכים להסכם אשר הציע פקיד השומה. במסגרת ההסכם, לא רק שפקיד השומה לא הסכים לקבל את טענות צ.י.א הסעות לפיהן דיווחה לו על הכנסות גבוהות מהנדרש, אלא, החברה אף הסכימה כי יש להגדיל את הכנסותיה בשנות המס הנדונות בערעור זה.

יש לראות אפוא בחתימה על הסכם הפשרה עם פקיד השומה כהודאה חוזרת של צ.י.א הסעות, בנוסף להודאתה בדוחות הכספיים שהגישה, כי הכנסותיה גבוהות יותר מסך העסקאות עליהם דיווחה לממונה מע"מ.

צ.י.א הסעות עצמה הודתה בכך שלא דיווחה על עסקאות בסך העולה על מיליון ₪. אין המדובר אפוא בחשבונית בודדת שהדיווח עליה נשמט מספריה, אלא באי דיווח חמור על עסקאות בהיקף משמעותי כמו גם בספרים שלא הוצגו לממונה מע"מ.

צדק אפוא ממונה מע"מ עת פסל את ספרי צ.י.א הסעות, כמו גם בהחלטתו להטיל עליה קנס בגין פסילת הספרים וקנס בגין אי ההצהרה במועד. דין טענות החברה בעניין זה להידחות.

הערעור נדחה ברובו המכריע, למעט עניין חילוץ רכיב המע"מ והפחתתו משומת העסקאות.

 

 


‹ חזרה