îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

תנאים לביטול רישום "עוסק מורשה" ע"י מנהל מע"מ

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  09.02.2020

תנאים לסמכות מנהל מע"מ לביטול רישום "עוסק מורשה"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

למנהל מע"מ יש סמכות לבטל רישום "עוסק" לפי חוק מע"מ, אך בכפוף למתן זכות שימוע לעוסק לנמק את נסיבות עיסוקו, כדי להצדיק את המשך רישומו כ-"עוסק" לפי חוק מע"מ.

סמכות המנהל לביטול רישום עוסק קבועה בסעיף 61(א) לחוק מע"מ, בכפוף לסעיף 63 לחוק. ביטול, או שינוי רישום כעוסק, ייכנס לתוקף כעבור שלושים יום לאחר החודש בו ניתנה ההודעה לפי סעיף 64 לחוק. הכל בכפוף לחובת מנהל מע"מ לאפשר למי שההחלטה נוגעת לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בטרם תתקבל החלטה על ביטול או שינוי רישום כעוסק, לפי כללי הצדק הטבעי ולפי סעיף 62 לחוק.

סוגית ביטול רישום עוסק ע"י מנהל מע"מ, נדונה בעניין חברת דורון (ע"מ 30507-03-19 דורון רובין השקעות וייעוץ בע"מ נ' מע"מ ת"א 3, ניתן ביום 19.1.2020) אשר הגישה ערעור על החלטת מנהל מע"מ לבטל את רישומה של החברה כ-"עוסק".

לאור החזקה הקבועה בסעיף 64(ג) רישא לחוק, עצם הגשת הערעור מעכב את ביצוע סגירת התיק. בכלל, נטל הראיה והשכנוע להוכיח את הצדקת החלטת סגירת העוסק - מוטל על מנהל מע"מ.

בעניין חברת דורון, החליט מנהל מע"מ על סגירת תיק העוסק, ללא מתן זכות שימוע לעוסק.

הגם שניתנה ביקורת על התנהלות מנהל מע"מ, בנסיבות העניין, ונקבע כי נפלו פגמים בהחלטתו על סגירת תיק העוסק, לאור העובדה שלא ניתנה הזכות להשמיע טענות, נחה דעתו של ביהמ"ש כי הייתה בהזדמנות המאוחרת אשר ניתנה לרו"ח מטעם חברת דורון כדי לרפא את הפגם של אי מתן זכות שימוע.

נקבע, כי בטרם נשלח מכתב ביטול הרישום לחברת דורון היו בידי מנהל מע"מ ממצאים מספקים המעוררים חשד סביר על קיומה של פעילות בלתי חוקית בהפצה ובניכוי של חשבוניות שלא כדין.

סמכות מנהל מע"מ לבטל רישום של חברה כ-"עוסק" לצרכי מע"מ מעוגנת בסעיף 61(א) לחוק: "ראה המנהל שפלוני רשום אף על פי שאיננו נמנה עם החייבים ברישום, או שרישומו כנמנה עם סוג מסוים של חייבי רישום אינו כדין, רשאי הוא לבטל או לתקן את הרישום".

ככל שהמנהל מגיע למסקנה, בהסתמך על תשתית ראייתית מספקת, מהימנה וסבירה, כי אדם אשר נרשם כ-"עוסק" לא הקים בסופו של יום עסק, או שהעסק אשר הקים חדל מלהתקיים, או כאשר מתעורר חשש סביר כי העוסק משתמש בעסקו לביצוע פעולות בלתי חוקיות, מוסמך המנהל להורות על ביטול רישומו כ-"עוסק".

מחד גיסא, ביטול רישומו של אדם כ-"עוסק" עלול לגרום לו נזק בשל הפסקת פעילותו מול לקוחותיו, פגיעה במוניטין ובתקבוליו העסקיים וכן נזק ללקוחות אשר אינם מורשים לנכות את מס התשומות.

מאידך גיסא, אי מתן האפשרות לנכות מס תשומות, בין של העוסק עצמו ובין של לקוחותיו, היא העומדת בבסיס הסמכות אשר ניתנה למנהל מע"מ לסגור את תיק העוסק כאשר המטרה היא למנוע, בזמן אמת ולא בדיעבד, רישומי סרק של חשבוניות שאין בבסיסן עסקה אמיתית וניכוי המס על פיהן נעשה שלא כדין.

לפי סעיף 52(ג) לחוק, המנהל רשאי לסרב לרשום עוסק אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות, לרבות פעילות שהיא בניגוד להוראות חוק מע"מ, כגון, פעילות של הוצאה וניכוי של חשבוניות מס שאינן כדין.

בהתאם להוראת סעיף 64(א) לחוק, על המנהל להודיע לעוסק על החלטתו לבטל את רישומו כעוסק. מוטלת החובה לאפשר למי שההחלטה נוגעת לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בטרם תתקבל החלטה על ביטול או שינוי רישומו כעוסק.

לפי סעיף 63 לחוק, ביטול או שינוי רישום כעוסק ייכנס לתוקף "כעבור שלושים יום לאחר החודש שבו ניתנה ההודעה לפי סעיף 64, או במועד אחר שקבע המנהל".

בעניין חברת דורון, בתאריך 6.2.2019 התקבל במשרדי מנהל מע"מ מכתב מאת רואה החשבון של החברה, המודיע על שינוי עיסוק החברה לעיסוק במסחר סיטונאי בדלק.

לטענת מנהל מע"מ, המכתב על שינוי עיסוק החברה לתחום המסחר בדלק, עורר את חשדו והדליק אצלו "נורה אדומה". לטענתו, ישנם ענפים מסוימים המסומנים כ-סמ"ח, דהיינו, סימן מחשיד, המדליקים נורה אדומה בתחום החשבוניות הפיקטיביות כגון ענפי הדלק, הזהב, הבנייה והניקיון. לפיכך, החל מנהל מע"מ בעריכת בדיקות לגבי חברת דורון.

ראשית, התברר כי החברה לא אותרה בכתובת המוצהרת. בהמשך, התברר כי בתאריך 24.1.2019 עברה הבעלות בדורון מידי רו"ח קלר לידי מר יניב מועלם. מבדיקה שנערכה לגבי מועלם התברר כי בשנת 2017 יצאה לו הודעת חיוב על כפל מס בסכום של כ-16 מיליון ₪ לפי סעיף 50(א1) לחוק לחברה בבעלותו, בשם י.ע עבודות חקלאיות בע"מ העוסקת בענף הדלק.

עוד עלה מבדיקת המנהל, כי לחברת דורון לא הייתה פעילות, לאור דיווחיה על אפס עסקאות וכי לא הודיעה על השינויים שחלו בבעלות ועל הפסקת פעילותה.  

בהינתן הממצאים המפורטים לעיל, הוציא מנהל מע"מ מכתב אודות כוונתו לבטל את רישומה של חברת דורון כעוסק בהתאם לסמכותו לפי סעיף 61(א) לחוק.

למנהל התברר, בין היתר, כי אין דיווחים של ספקים לגבי חברת דורון, וכי החברה הוציאה 31 חשבוניות מס ללקוחותיה. אלה יצרו אצל המנהל את החשש כי החברה עוסקת בפעילות בלתי חוקית של הפצה וניכוי חשבוניות שהוצאו שלא כדין.

ביהמ"ש קבע, כי אין די בהוצאת החשבוניות ללקוחות החברה, אף בסכומים ניכרים תוך פרקי זמן קצרים, כדי להצדיק את סגירת תיק העוסק של דורון, בטרם נערך לה שימוע כדין.

מנהלה של חברת דורון, לא הצליח להסביר בחקירתו מה מהות החברה ואילו שירותים היא מספקת ללקוחותיה. הסתבר כי לחברה אין מלאי ומה שנרכש על ידה נמכר באותו יום.

בסופו של דבר, קבע ביהמ"ש כי למנהל מע"מ קיימת סמכות בדין לסגור תיק של עוסק שכבר פתוח במשרדי מע"מ, אך סמכות זו תופעל רק לאחר מתן זכות שימוע לעוסק, בה תינתן לו ההזדמנות להוכיח כי עיסוקו חוקי ואין הצדקה לסגור את תיקו.

 

 

 

‹ חזרה