îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

דיווח בגין נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" לשנת 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  15.01.2020

דיווח בגין נקיטת "עמדה חייבת בדיווח" לשנת 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

אי דיווח על "עמדה ברת דיווח", מהווה עברה פלילית של אי דיווח, לנישום ולמייצג המסייע, על כל המשמעויות הנוגעות לכך. לכן, בטרם הגשת דיווח שנתי לפקיד השומה, חשוב לעבור על כל רשימת 80 העמדות ברות הדיווח אשר פרסמה רשות המיסים, כדי לוודא האם מתקיימת חובת הדיווח המיוחדת.

ביום 31.12.2019 פרסמה רשות המיסים את רשימת העמדות וההסבר להן באתר רשות המסים .  

על עמדה של הנישום הסותרת עמדה ברת דיווח, יש להצהיר בטופס מס הכנסה מס' 1346, דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח, המעודכן לשנת המס 2019 (יפורסם בקרוב).

החייבים בדיווח זה, הם יחיד או חברה, אשר הכנסתם בשנת המס, למעט הכנסה מרווח הון, עולה על 3 מיליון ₪, או הכנסתם מרווח הון עולה על מיליון וחצי ₪ בשנת המס.

סעיף 131ה' לפקודה קובע מהם התנאים ל-"עמדה החייבת בדיווח", כדלקמן:

1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

2. יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ₪ באותה שנת מס או על 10 מיליון ₪ במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

מספר העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2019 עומד על 80 עמדות. זאת, לאחר שהתווספו עוד 22 עמדות חדשות בשנת 2019 , בנוסף לעמדות אשר פורסמו בשנים 2016-2018.

העמדות החדשות כוללות את פרשנות רשות המיסים, בין היתר, בעניין: רר"ל חשבונאי כאשר מדובר בהפסדי אקוויטי, רר"ל במקרה של רכישה עצמית של מניות, סיווג הכנסה מחלוקה בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, מיזוג משולש הופכי, הפסד מעבודה ממושכת, ייחוס הוצאות לנישום בבנייה של "יחידות עבודה", ניכוי בגין נזקי טבע, ניכוי בגין התקפות מהאוויר, חלוקת רווחים כלואים, מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות, אי הכרת הוצאות פחת בגין נכס שאינו בבעלות הנישום, תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית, הכנסות והוצאות בגין עסקאות של גידור שאינו גידור חשבונאי, שיעור האחזקות של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחנ"ז, דיבידנד רעיוני בחנ"ז לתושב חוזר ותיק, לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר, שיעור ההחזקה של תושב חוזר ותיק או תושב ישראל לראשונה בחמי"ז, דיבידנד רעיוני בחמי"ז לתושב חוזר ותיק או לתושב ישראל לראשונה, חלוקת דיבידנד בפועל מחברה זרה לתושב חוזר ותיק תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר לאחר תום תקופת ההטבות, תנאי ההכנסה הפסיביות בחברה נשלטת זרה במקרה של קבוצת חברות, תקופת הפטור המקסימלית בנאמנות תושבי ישראל שאחד מיוצריה היה לתושב ישראל לראשונה תושב חוזר ותיק או לתושב חוזר, חלוקה לאחר תקופת הפטור שמקורה ברווחים שהופקו ונצמחו בתקופת הפטור בנאמנות קרובים שבחרה במסלול חלוקה, החזקה באמצעי שליטה שאינם מניות לעניין חברה נשלטת זרה.

בהתאם לפקודה, אדם החייב בהגשת דו"ח לפי סעיפים 131 ו- 166 לפקודה, יפרט במסגרת הדו"ח האם נקט ב-"עמדה החייבת בדיווח". טופס מס' 1346 יוגש במועד הגשת הדו"ח או בתוך 60 ימים ממועד זה.

אדם אשר לא דיווח על "עמדה חייבת בדיווח" כאמור בסעיף 131ה' לפקודה, יראו אותו כאילו לא הגיש את הדו"ח, ותחול עליו הוראת סעיף 191(ג1) לפקודה (קנס גרעון).

נציין, כי ה-"עמדות החייבות בדיווח" משקפות את עמדת רשות המסים, לאור פרשנויות נוגדות הניתנות על ידי מומחי המס לאותם עניינים. כמובן שההכרעה הסופית בין שתי הפרשנויות הנוגדות נתונה לבית המשפט, ככל שהעניין יגיע לפתחו. כך, שאין חובה לציית לפרשנות רשות המיסים כפי שהיא מובאת ברשימת העמדות, אך יש לדווח על נקיטת הפרשנות הסותרת.

 

 

 


‹ חזרה