îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

תיקון הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה לעמותות וחל"צ

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  25.12.2019

תיקון הנוהל לתמיכות מתקציב המדינה לעמותות וחל"צ

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בהתאם לנוהל החדש לתמיכות בעמותות וחל"צ אשר פורסם ביום 23.10.2019, הביקורת השנתית במוסד הציבורי המקבל את התמיכה, תעשה מעתה רק בשנה שלאחר שנת התמיכה, ולא בעת בדיקת בקשת התמיכה כפי שהיה נהוג עד היום.

ביום 23.10.2019 פורסם נוסח חדש לנוהל לתמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

השינוי העיקרי אשר בוצע בנוהל הוא באופן הגשת בקשת התמיכה למשרדי הממשלה ואופן ביצוע הביקורת השנתית שעורך אגף החשב הכללי לבדיקת עמידת מוסדות הציבור בנוהל.

לפי הנוהל הקודם, מוסדות ציבור שהגישו בקשות לתמיכה מתקציב המדינה עברו שני תהליכים במקביל בטרם בקשתם אושרה: האחד, בדיקה מקצועית על עמידה בהוראות מבחן התמיכהוהשני, ביקורת שנתית בנוגע לעמידה בהוראות הנוהל.

בהתאם לנוהל החדש, הביקורת השנתית תעשה בשנה שלאחר שנת התמיכה, בדיעבד, על בסיס דיווחים כספיים מבוקרים של מוסד הציבור אודות פעילותו בשנת התמיכה, ולא עוד כחלק מובנה מבדיקת בקשת התמיכה כפי שהיה נהוג עד היום.

מוסד ציבור שלא נתמך לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ב-8 השנים האחרונות בתחום הפעילות בגינו מבקש מוסד הציבור לקבל תמיכה, יידרש להגיש בעת הגשת בקשת התמיכה את המסמכים הבאים:

     1.      דו"ח תקציב מול ביצוע מתוכננים.

    2.    דו"ח כספי מבוקר ודו"ח תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת בכדי לבדוק את עמידתו בסעיפים 7 ,8 ו-11 לנוהל.

מסמכים נוספים נוסחו כפורמט חדש - התחייבות והצהרות, הצהרת המנהל הכללי וטופס ריכוז תמיכה והתקשרויות.

להלן יפורטו שינויים מרכזיים נוספים שבוצעו בנוהל :

פרק א': מבוא והגדרות תוקנו ההגדרות "תמיכה ציבורית" ו- "מקורת עצמיים". כמו כן, נוספו הגדרות חדשות עבור מוסד ציבור הנתמך לראשונה, אישור תמיכה, תשלום תמיכה ועוד.

פרק ב': כללים להתנהלות מוסד ציבור נתמך נעשו שינויים, בסעיף 4 " שיעור תמיכה מרבי ומימון עצמי", סעיף 5 " שיעור הוצאות הנהלה וכלליות", סעיף 6 " עלות שכר של בעל תפקיד ניהולי", סעיפים 7 " יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו" ו-8" גרעון מצטבר בנכסים נטו לשימוש לפעילויות שייועדו ולא ייעודו", סעיף 9 " העברות כספים", סעיף 10 " אישור ניהול תקין", סעיף 13 " דיווח עצמי", סעיף 14 " התחייבות מוסד הציבור הנתמך".

פרק ג': ועדת התמיכות נעשו שינוים בסעיף 18 " החלטת ועדת התמיכות".

פרק ז' – תשלום תמיכה -  נעשו שינויים בסעיף 30 " תשלום תמיכה", וסעיף 34 " תשלום בגין הוצאות תקורה".

פרק ח' – דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת -  פרק חדש בו רוכזו מכלול ההוראות בנוגע לביקורת השנתית של מערך הביקורת המרכזי על גופים נתמכים מתקציב המדינה.

 

 

‹ חזרה