îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

לראות, לשמוע וללמוד

חלופות נכונות לחוק מס ריבוי דירות

רמי אריה עו"ד רו"ח  |  07.08.2017

חלופות נכונות לחוק מס דירה שלישית
ראיון לתוכנית
של גבי גזית  - רדיו    FM   103

   רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 5.8.2017 החליט בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, להורות על ביטול ההוראות בעניין "מס ריבוי דירות" בחוק ההתייעלות הכלכלית. הביטול נעשה מטעמים פרוצדורליים של אופן חקיקת החוק, לנו יש השגות גם לגבי הצד המהותי המוטעה של החוק עצמו.

השגות אלו הביא עו"ד ורו"ח רמי אריה, בראיון שנתן היום בתכניתו של גבי  גזית ברדיו FM 103. להאזנה לראיון המלא – לחצו כאן !

לדעתנו, הוראות החוק כפי שחוקק, תורמות רק להעלאת מחירי השכירות, ונמצאו גם הפתרונות לעקוף אותן.

כדי להגדיל את היצע הדירות הפנויות ולהפחית את מחירי הדיור בישראל, נדרשת בניית דירות מואצת. רק הגדלת היצע הדירות יביא באמת להפחתת מחירי הדירות ומחירי השכירות. הגדלת המס על המשקיעים בדירות, רק מסיטה את עליית המחירים לכיוון שוק השכירות.

במטרה למנוע את כניסת המשקיעים לשוק הדירות, יש לשקול ביטול חלק מהטבות המס שהם מקבלים על ההכנסות משכירות. הגם, שהטבות אלו הן בעיקרן רק אחיזת עיניים. שכן, מדובר במס מחזור ולא במס רווח, אין הכרה בהוצאות ובעת מכירת הדירות ישולם המס באופן רטרואקטיבי עקב הפחתת הפחת הרעיוני משווי הרכישה.

אם רוצים להגדיל את המיסוי על המשקיעים, אין טעם ליצור מנגנון חדש ומסובך של מיסוי ריבוי דירות לפי מספר הדירות ובאמצעות מערכת חדשה לגמרי במיסוי מקרקעין. אלא, לשלב את העלאת המס, באופן זמני, עם המס הרגיל החל כיום על הכנסות מהשכרה למגורים, במסגרת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה.

להאזנה לראיון המלא – לחצו כאן !

 

 

 

 

‹ חזרה