îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

פיצויי מס רכוש ונזקי מלחמה

עררים על החלטות לפיצויים לניזוקי "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  24.11.2015

עררים על החלטות לפיצויים לניזוקי "צוק איתן"

רמי אריה עו"ד רו"ח

בימים אלו מקבלים חברות ובעלי עסקים מאזור הדרום ועוטף עזה, את החלטות מנהל מס רכוש בדבר התביעות לפיצוי שהגישו בשל נזקיהם במבצע "צוק איתן".

החלטת מנהל מס רכוש אינן "תורה מסיני " ויש עליהן זכות ערר לועדות הערר שהוקמו לצורך כך ופועלות במחוז הדרום, המרכז, ירושלים והצפון. ועדות ערר אלו מורכבות משלושה חברים כולם נציגי ציבור ובראשן יושבים עורכי דין מהסקטור הפרטי אשר מונו לצורך כך. הרכבים אלו מבטיחים החלטות אובייקטיביות ונטולות פניות בעררים המוגשים על ידי הניזוקים וכפי שעולה עד עתה מתוך החלטות ועדות הערר שפורסמו עד עתה, אכן הועדות נוקטות בפרשנות מרחיבה בפרשנותן לתקנות מס רכוש הן אלו של הדרום (עופרת יצוקה, עמוד ענןוצוק איתן) והן אלו של הצפון (מלחמת לבנון השנייה) ומאפשרות מתן פיצוי גמיש ורחב מזה שמאפשר מנהל מס רכוש בהחלטותיו.

במאמר מוסגר, נזכיר כי גם ניזוקים שטרם הגישו תביעות לפיצוי הן בשל מלחמת לבנון השנייה מבצע "עופרת יצוקה", ומבצע "עמוד ענן" עדיין יכולים להיעזר בהוראות סעיף 51 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים ולהגיש את התביעות לפיצוי גם היום, ככל שיש להם "סיבה מספקת" לאיחור בהגשת התביעה. לדעתנו, הפרשנות הראויה למונח "סיבה מספקת" גם היא ראוי שתהיה מרחיבה בכדי לא למנוע זכויות מניזוקים בדיוק כפי שמקובל בדיני המס.

ככל שבהחלטת מנהל מס רכוש, הסכום שנקבע לפיצויים, נמוך מסכום התביעה שהוגשה או נפלה בסכום זה טעות, פתוחה הדרך בפני הניזוקים להגיש בקשה לתיקון או לערעור על ההחלטה בדבר גובה הפיצויים שנקבעו, בדרכים הבאות:

1. הגשת ערר לוועדת מס רכוש

על החלטת מנהל מס רכוש וקרן הפיצויים ניתן לערער בפני ועדת ערר מס רכוש. הערר יוגש בתוך 30 יום מהיום שנמסרה לניזוק ההחלטה על סכום הפיצויים שנקבעו לו. כאמור, וועדות מס רכוש יושבות בהרכב של שלושה חברים כולם נציגי ציבור שבראשם יושב עורך דין מהסקטור הפרטי שמונה להיות יושב הראש של הועדה. אין תשלום אגרה עבור הערר.

יש להתייחס לערר בפני ועדת הערר כאל הליך משפטי לכל דבר ומשכך רק עו"ד רשאי לייצג בהליכי ערר. יש להגיש את הערר כולל כל הטיעונים המשפטיים וכולל כל הטיעונים העובדתיים ותחשיבי ראשי הנזק להם טוען הניזוק, לרבות חוות דעת מומחה בהתאם לצורך או הפניה להחלטות ועדות הערר הקודמות. יש לזכור כי קביעות ועדת הערר בשאלות העובדתיות העומדות במחלוקת בפניה הן סופיות.

2. הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי

על החלטת ועדת ערר מס רכוש, ניתן לערער לבהמ"ש המחוזי תוך 30 יום, מיום שניתנה החלטת הועדה. הדיון בערעור ייעשה בדרך מהירה של המרצת פתיחה והוא מוגבל לטיעונים משפטיים בלבד. לא ניתן לערער על הקביעות העובדתיות של ועדת הערר.

3. הגשת ערעור ברשות לבית המשפט העליון

במקרים שבהם מדובר בסוגיות משפטיות מיוחדות, ניתן להגיש בקשה להליך ערעור נוסף על החלטת בהמ"ש המחוזי שתידון בפני בהמ"ש העליון.

4. תיקוני תביעות לפיצוי או תיקון החלטת מנהל מס רכוש

כל ניזוק רשאי לבקש את תיקון התביעה או תיקון ההחלטה של מנהל מס רכוש בתוך ארבע שנים מיום מתן ההחלטה של המנהל. האפשרויות לתיקון התביעה הינן רחבות דיין הן כאשר נתגלו עובדות חדשות והן כאשר נפלה בתביעה המקורית טעות. לדעתנו, כפי שמקובל בדיני המס, גם פסיקה עדכנית שניתנה על ידי ועדת הערר, יכולה להוות בסיס לבקשה לתיקון התביעה באופן רטרואקטיבי.

ככלל כדאי לנקוט בכלל של "הקדם תרופה למכה" ולהקפיד היטב על עריכת התביעה לפיצויים באופן נכון ומפורט ככל האפשר, כך שמחד, יכללו בה כל ראשי הנזק הנתבעים בשל כל הנזקים שנגרמו, מפורטים היטב אחד לאחד, ומאידך, לא יכללו בה תביעות כפולות או שגיאות שיגרמו לדרישות החזר פיצוי ע"י מנהל מס רכוש בעתיד.

ככל שהחלטת מס רכוש בדבר סכום הפיצויים אינה תואמת את סכום התביעה שנתבעה על ידי הניזוק, יש להזדרז ולטפל ללא דיחוי בהגשת ערר לועדת מס רכוש בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג עסקים החל מהדרום ועד צפון הארץ אשר עומדים על זכותם ותובעים פיצויים בגין נזקי המלחמה , בין היתר, ייצגנו לקוחות בערעור הבאים:

בפני ועדת ערר - ע"ד 16/10 משה לב נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים ),

ובפני בתי המשפט המחוזיים:

ע"מ 7261-06-12 כתר פלסטיק אחזקות בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים  .

ו ע"מ 16032-04-14 עדירן פיורה השקעות בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים .

 

 

‹ חזרה