îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

פיצויי מס רכוש ונזקי מלחמה

תתאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  17.08.2014

 

רשות המסים תאפשר הגשת שתי תביעות נפרדות במסלול שכר
עבור נזקי מבצע "צוק איתן "אחת בגין יולי והשנייה בגין אוגוסט

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

מתוך התחשבות במצוקת תזרים המזומנים אליה נקלעו בעלי עסקים בדרום בעקבות מבצע "צוק איתן",  החליט מנהל רשות המסים, משה אשר, כי בעלי עסקים שניזוקו במהלך המבצע ואשר בוחרים להגיש תביעה לפיצויים במסלול שכר, יוכלו להגיש שתי תביעות נפרדות האחת בגין חודש יולי והשנייה בגין חודש אוגוסט, וזאת במקום הגשת תביעה אחת .

אין ספק, כי  הגשת תביעה בנפרד במסלול שכר לחודש יולי, תהווה הקלה משמעותית לבעלי העסקים הבוחרים בפיצוי במסלול השכר.
אולם, לא ברור מדוע לא ניתנה אפשרות דומה לפיצול התביעות לפיצוי בגין יולי בנפרד, גם לבוחרים במסלול מחזורים ובמסלול הוצאות, לפחות לעוסקים המגישים דיווח חד-חודשי למע"מ - בדיוק כפי שהיה לגבי תשלום הפיצויים במלחמת לבנון השנייה.

יובהר, כי ניזוק אשר הגיש תביעה במסלול שכר עבור חודש יולי לא יוכל לבחור גם בהגשת תביעה במסלול מחזורים או הוצאות שוטפות, אלא אם כן, זכאי הוא להגיש את תביעתו לפיצויים במסלול האדום. גם מגבלה זו לא ברור לנו למה היא מחוייבת המציאות ומדוע אין מקום להקל על העוסקים להחליף מסלולי תביעות לפחות עד תום התקופה המיועדת להגשת התביעות ביום 10.12.2014 .

 

‹ חזרה