îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

פיצויי מס רכוש ונזקי מלחמה

הסכם קיבוצי לעניין העסקה ושכר עובדים – מבצע צוק איתן

רמי אריה עו"ד רו"ח  |  11.08.2014

הסכם קיבוצי לעניין העסקה ושכר עובדים – מבצע צוק איתן

רמי אריה עו"ד רו"ח

אנו מביאים לידיעת המעסיקים עובדים באזור המוכרז בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה, את הנוסח המלא של ההסכם הקיבוצי המשולש שנחתם ביום 23.7.2014 , בין ממשלת ישראל, הסתדרות העובדים ונשיאות הארגונים הכלכליים, כדלהלן:

הסכם קיבוצי

הסתדרות העובדים הכללית, נשיאות הארגונים העסקיים

 

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר קובי אמסלם, ו/או ע"י נציב שירות המדינה, מר משה דיין;

 

נשיאות הארגונים העסקיים, בשם הארגונים המפורטים מטה  המיוצגת על ידי יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, מר צביקה אורן(להלן: "נשיאות הארגונים העסקיים").

 

 

(להלן: "המעסיקים")
מצד אחד

 

 

לבין:

הסתדרות העובדים הכללית החדשה המיוצגת על ידי יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר אבי ניסנקורן;

 

 

(להלן: "ההסתדרות")
מצד שני

 

 

 

הואיל:

והחל מיום 8.7.2014 נמצא האזור כהגדרתו להלן תחת מתקפת טילים רחבה, שבעקבותיה התקבלה החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך;

והואיל:

וביום 3.10.2012 ניתנה החלטת ממשלה שמספרה 5136 בנושא "הפעלת מוסדות חינוך במצב ביטחוני" (להלן: "החלטת הממשלה 5136") בהמשך להחלטת ממשלה 4575 מיום 3.5.2012 (להלן: "החלטת הממשלה 4575");

והואיל:

וסוכם בין הצדדים על תשלום שכר לעובדים עליהם חל הסכם זה, בשל התקופה שבה נעדרו ממקומות עבודתם, לאור החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך, כמפורט בהסכם זה;

והואיל:

ושר האוצר הודיע שבכוונתו להתקין תקנות מס רכוש וקרן פיצויים בנוגע לתקופת הסכם זה (להלן: "התקנות");

והואיל:

והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי;

 

 

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.      המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.      הגדרות

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח־1998.

"אזור" ־ כפי שיוגדר בתקנות.

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס״ו-2006.

"החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך":

א.      החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום 8.7.2014 עד יום 31.8.2014;

ב.      החלטה של רשות מקומית בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור בנוגע לתקופה שמיום 8.7.2014 עד יום 27.7.2014. מובהר כי הכרה בהחלטה כאמור נעשית באופן חריג וחד פעמי.

בהגדרה זו ־ "רשות מקומית" - רשות מקומית באזור אשר תימנה בחוזר הביצוע של הממונה על השכר בהתאם להודעת פיקוד העורף לעניין זה.

3.      תקופה ותוקף ההסכם

א.      הסכם זה יכנס לתוקף במועד כניסתן לתוקף של התקנות ובתנאי שתתקבל החלטת ממשלה (בשים לב להחלטת הממשלה 5136 והחלטת הממשלה 4575) אשר תאפשר פיצוי בשל נזק עקיף כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 בהתאם לאמור בהסכם זה.

ב.      תקופת הסכם זה ־ מיום 8.7.14 ועד ליום 31.8.2014 או עד למועד סיום מבצע צוק איתן לפי החלטת הגורמים המוסמכים, לפי המוקדם מביניהם, ובלבד שבתקופה האמורה נמצא האזור תחת מתקפת טילים רחבה, שבעקבותיה התקבלה החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

4.      תחולת ההסכם

הסכם זה יחול על:

א.      כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

ב.      כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגונים מעסיקים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

הסכם זה לא יחול על עובדים שנקראו לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.

(להלן יכונו מי שהסכם זה חל עליהם: "העובדים")

5.      כל מעסיק ישלם לעובד את מלוא השכר, כאמור בסעיף 10 להלן, על סעיפי המשנה שבו, ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו, בכל אחד מהימים בתקופת ההסכם, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן:

א.      העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

ב.      העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.

ג.       תשלום השכר בעד היעדרות כמפורט בסעיף 5.ב יבוצע, בתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

1.      במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור.

2.      מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

א.      הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;

ב.      בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;

ג.       הילד היה רשום למוסד חינוך בתקופת ההסכם.

ד.       העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף.

ה.      הוראות פסקה 5.ב ופסקה 5.ג לעיל, לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה ילדו של העובד, לא יחולו אם הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד.

ו.        הוראות פסקה 5.ב ופסקה 5.ג לעיל לעניין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה ילדו של העובד, יחולו לגבי עובד שהוא אומן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר:

1.      מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בפסקה 5.ב לעיל;

2.      הורהו של הילד שהינו עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; לעניין סעיף זה "אומן" - הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה.

בהסכם זה, "הורה יחיד (עצמאי)", "ילד"- כהגדרתם בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006.

ז.       אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שני אלה במצטבר:

(1)     מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.

(2)     מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.

מוסכם כי ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי-הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה באזור, בתקופת ההסכם או בחלקה - יכריע בדבר פיקוד העורף.

מעסיק לעניין סעיף זה כולל גם מעסיק שהסכם חל עליו שהינו קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיהם.

הוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לתקופת ההסכם יפורסמו מדי תקופה בחוזר הממונה על השכר אשר יפורסם באתר האינטרנט של הממונה על השכר במשרד האוצר.

6.      על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר קיבל מקדמה במשכורת חודש יולי 2014 על חשבון שכר עבודה, בגין תקופת ההסכם, על פי הוראות הממונה על השכר או המעסיק, לפי העניין, תהווה המקדמה שכר עבודה תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם כאמור.

7.      על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה לה הוא זכאי, בגין הימים הכלולים בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלו, או חלק מהם לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד ויכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.

8.      למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל היעדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה או מילואים.

9.      אין באמור בהסכם זה כדי למעט מחובתו של כל עובד להתייצב ולבצע את עבודתו במלואה וכסדרה בתקופת ההסכם, אלא אם כן ניתנה הוראה מפורשת על ידי פיקוד העורף בדבר סגירת מוסד החינוך או סגירת מקום העבודה.

10.א. השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו, בהתאם להוראות סעיף 5 בהסכם זה, יהיה "שכר העבודה היומי" כהגדרתו בתקנות מם רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973. למען הסר ספק, השכר האמור הינו שכר רגיל ברוטו ללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא.קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב, אך כולל הפרשות סוציאליות בגינו לפי זכאות העובד (להלן בהסכם זה: "השכר").

ב.      על אף האמור בסעיף 10.א. לעיל, לגבי העובדים המועסקים בשירות המדינה, מובהר כי השכר שישלם המעסיק לעובד בשל התקופה בה נעדר העובד מעבודתו, יהיה כמפורט וכמובהר בחוזר שיפורסם על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, על פי עקרונות הסכם זה.

ג.       לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת. במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.

11.    מועדי תשלום

התשלומים לפי הסכם זה לגבי חודש יולי 2014 יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש יולי 2014 המשתלמת בחודש אוגוסט 2014, ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 2014.

התשלומים לפי הסכם זה לגבי חודש אוגוסט 2014 יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש אוגוסט 2014 המשתלמת בחודש ספטמבר 2014 ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש ספטמבר 2014 המשתלמת בחודש אוקטובר 2014.

12.    חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות סעיפים 5 ו־10א לעיל, תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה לפי התקנות ובין אם לאו.

 

13.    יישוב חילוקי דעות

ועדת מעקב, בהרכב המפורט להלן, תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו:

א.      לגבי עובדים המועסקים בשירות המדינה - בהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

ב.      לגבי העובדים המועסקים על-ידי המעסיקים החברים בארגוני מעסיקים החברים בנשיאות הארגונים העסקיים – יו"ר ועדת העבודה של נשיאות הארגונים העסקיים ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

14.    מיצוי תביעות

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בעניינים שהוסדרו בהסכם זה. לא ינוהל כל משא ומתן נוסף בעניינים אלו.

15.    צו הרחבה

ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים יפנו לשר הכלכלה בבקשה שיוציא צו הרחבה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

____________

_________________________

__________________

מדינת ישראל

הסתדרות העובדים הכללית החדשה

נשיאות הארגונים העסקיים

 

 

אנו עומדים לרשותכם למידע נוסף והבהרות בדבר הזכאות לפיצויים לעסקים עקב המצב הביטחוני במהלך צוק איתן rami@ralc.co.il  ,   www.ralc.co.il

‹ חזרה