îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

ספר "הוצאות מוכרות במס"

עדכונים לחלק ד - ביטוח לאומי

חובת דיווח תוך 60 יום של שומות ניכויים ממס הכנסה לביטוח לאומי

30.12.2008

חובת דיווח תוך 60 יום של שומות ניכויים ממס הכנסה לביטוח לאומי

רמי אריה עו"ד ורו"ח

שימו לב להודעה שהוציא המוסד לביטוח לאומי בשבוע שעבר, לפיה מוטלת על מעבידים שנעשו להם שומות ניכויים על ידי רשות המיסים, לדווח על שומות אלו למוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח הנובעים מהם, בתוך 60 יום מקבלת שומת הניכויים.

לפי ההודעה:

"נדרשים המעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי באופן שוטף על שומות ניכויים של מס הכנסה וכן על כלל ההכנסות, התשלומים וההטבות הנלוות המוענקות לעובדיהם, ולשלם את דמי הביטוח הנגזרים מכך, בתוך 60 יום מקבלת השומה ממס הכנסה.

מעסיק שלא ידווח כאמור, ובמסגרת ביקורות של הביטוח הלאומי יחויב בתשלום דמי ביטוח, על פי שומות מס הכנסה, יחויב גם בתשלומי קנס מלאים."

כחלק מההודעה מובלט כי:

"במסגרת מבצע לתשלום חובות, המוסד לביטוח לאומי יבטל קנסות למעסיקים שידווחו למוסד עד 28.2.2009, על שומות ניכויים ודוחות אחרים, בהם חויבו על ידי מס הכנסה משנת 2001 ואילך, ושלא דיווחו עליהם עד כה. המבצע יתקיים בכפוף לתשלום חוב הקרן וההצמדה".

לתשלום ודיווח יש לשלוח בדואר רשום את העתקי שומות הניכויים והדוחות האחרים לכתובת: המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים 91909. עבור אגף ביקורת ניכויים – בית מלם.

נראה לנו כי הודעה זו של המוסד לביטוח לאומי, נותנת לו לכאורה סמכות שאינה מוקנית לו במפורש בחקיקה. הסמכות לדרוש ולקבל ממבוטחים-מעבידים את שומות הניכויים שהוצאו להם ממס הכנסה, ואף לקבוע קריטריונים לביטול או להטלת קנסות על בסיס דיווח ותשלום שומות הניכויים של מס הכנסה ועליהם בלבד לכאורה, צריכה להיות מפורשת לדעתנו בחקיקה. תמוה כי המוסד לביטוח לאומי לא מנצל חקיקה מפורשת בחוק הביטוח הלאומי וכן בפקודת מס הכנסה, המקנה לו זכות לדרוש מידע מפקידי השומה ובמקום זאת הופך את המעבידים עצמם לאחראים לדיווח שבין הרשויות השונות.

בכל אופן, נזכיר כי לפי הלכת גדות נקבע כי שומות ניכויים המוצאות על ידי מס הכנסה למעבידים בגין הפרשי שכר, טובות הנאה, קצובות ונלוות אחרות לשכר מהוות בסיס לחיוב בדמי ביטוח לאומי, כך שככל ואכן המוסד לביטוח לאומי מקבל מידע על שומות הניכויים שהוצאו על ידי פקידי השומה, יש לו סמכות לקבוע שומות ניכויים לביטוח לאומי לפיהן.

ועוד נזכיר כי בהלכת גדות נקבע כי שומות ניכויים בגין הוצאות עודפות שנקבעו על ידי פקיד השומה מחייבות את המוסד לביטוח לאומי, במובן שהן אינן חייבות בדמי ביטוח היות ולא ניתן לשייכן לעובד ספציפי. מכאן, שכדאי שהחלק המיוחס להוצאות עודפות בשומת הניכויים המוצאת על ידי מס הכנסה יהיה גבוה ככל האפשר על חשבון שומות המיוחסות לעובדים ספציפיים ככל שניתן להגיע לחלוקה זו בהסכמה עם פקיד השומה.

‹ חזרה