îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

טבלאות מידע

מס הכנסה

מידע על אימות הצהרת הון ונכסים - טבלאות הוצאות מחייה

05.02.2008

בקובץ המצורף מטה - טבלאות הוצאות מחייה לשנים 2001-2006,
לפי עשירוני הכנסה ומספר נפשות,
כולל דברי הסבר, לצורך חישוב הוצאות המחייה בהשוואת הון בתקופה שבין שתי הצהרות הון.
טבלאות אלו מבוססות על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ומשמשות את מפקחי מס הכנסה בבואם לבדוק הפרשי הון שנוצרו.
מיסים ועסקים

‹ חזרה